Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

HFD, mål nr 3052-14 – Investeringstillgång

Område: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2015-04-10

Dnr: 131 208135-15/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 23 mars 2015

Sammanfattning

Finansiella instrument upptagna till handel på en reglad marknad är investeringstillgångar oavsett om det sker någon faktisk handel på den marknadsplatsen.

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande ”Begreppet upptagen till handel på en reglerad marknad vid tillämpningen av lagen om investeringssparkonto” (2012-11-28, dnr 131 801564-12/111).

Referat

X avsåg att investera i finansiella instrument, som var upptagna till handel på en s.k. reglerad marknad (Irish Stock Exchange). Någon faktisk handel med det finansiella instrumentet sker dock inte på den marknadsplatsen. X ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden och frågade om ett sådant noterat finansiellt instrument var en tillgång som kan överföras och förvaras på ett investeringssparkonto.

Nämnden ansåg att det inte är tillräckligt att ett finansiellt instrument enbart är upptaget till handel på en reglerad marknad. Det måste också finnas regelbundna noteringar om avslut m.m., i likhet med vad som gäller för att ett finansiellt instrument ska anses vara marknadsnoterat enligt 48 kap. 5 § inkomstskattelagen.

Högsta förvaltningsdomstolen anförde att lagtexten i 6 § 1 lagen om investeringssparkonto inte uppställer något krav på att tillgångarna i fråga ska omsättas med viss regelbundenhet på marknadsplatsen. Någon hänvisning till uttrycket marknadsnoterad i 48 kap. 5 § inkomstskattelagen eller till någon annan skattebestämmelse finns inte i lagtexten och inte heller i förarbetena till bestämmelsen.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen bör bedömningen av om ett finansiellt instrument ska anses vara upptaget till handel på en reglerad marknad enbart göras utifrån vad som gäller enligt den näringsrättsliga regleringen för denna form av marknadsplats. Avgörande för bedömningen om ett finansiellt instrument är en investeringstillgång enligt 6 § 1 lagen om investeringssparkonto blir därmed om en reglerad marknad har tagit upp det finansiella instrumentet till handel.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket anser att domen också har betydelse för tillämpningen av 6 § punkten 2 lagen om investeringssparkonto. Med investeringstillgång avses därmed ett finansiellt instrument som kan handlas med på en s.k. handelsplattform (MTF) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Omfattningen och regelbundenheten av handeln saknar alltså betydelse.

Referenser

6 § lagen (2011:1268) om investeringssparkonto

48 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%