Rättsfall från Kammarrätten i Göteborg

Mål nr 410–412-14 m.fl., värdering av båtförmån

Datum: 2015-05-27

Dnr: 131 301537-15/111

Kammarrätten i Göteborgs domar den 21 april 2015, mål nr 410 – 412-14 , 790-14 och 791-14

Arbetsgivaravgifter för redovisningsperioderna februari–december 2010

Inkomsttaxering 2011 (företagsledarna)

Sammanfattning

Skatteverket har vid värdering av båtförmån med oinskränkt dispositionsrätt för ett bolags företagsledare beräknat förmånsvärdet med grund i de faktiska kostnaderna för båtinnehavet under året. Värdet är avsett att motsvara en årlig hyreskostnad för båtmodellen i fråga. Kammarrätten har dock, trots att båten uttryckligen helt använts som fritidsbåt för privat bruk, ansett det skäligt att genom proportionering begränsa det framräknade förmånsvärdet till sex månader (maj–oktober).

Domen går emot Skatteverkets ställningstagande Beskattning av dispositionsrätt till fritidsbostad eller båt (2011-11-23, dnr 131 625311-11/11) i fråga om principen för värdering av årligt förmånsvärde vid oinskränkt dispositionsrätt, men Skatteverket vidhåller sin uppfattning.

Referat

R AB, som bedriver varvsverksamhet, har i februari 2010 anskaffat en båt lämpad för fritidsändamål (Targa 37) för ca 3,5 miljoner kr. Enligt Skatteverkets uppfattning har båten anskaffats som fritidsbåt åt företagsledarna, och eventuell mindre användning i verksamheten har inte inneburit någon inskränkning i dispositionsrätten. Skatteverket har beräknat förmånsvärdet för året genom att beräkna de faktiska kostnaderna i form av kapital- och driftskostnader. Även Kammarrätten har funnit att bolaget inte visat att båten använts i verksamheten, och att det inte framkommit annat än att båten helt använts som fritidsbåt av företagsledarna. Kammarrätten anser trots detta att en begränsning av förmånen till månaderna maj-oktober får anses skälig.

Kammarrätten har gjort motsvarande bedömning vid inkomsttaxeringen 2011 för de två företagsledarna.

Skatteverkets kommentar

Förmånsvärdet vid oinskränkt dispositionsrätt till en fritidsbåt bör motsvara hyresvärdet på helårsbasis för en motsvarande båt, och detta gäller oavsett att en fritidsbåt i svenska vatten normalt används enbart under sommarhalvåret. Om det finns svårigheter att fastställa ett sådant hyresvärde bör detta anses motsvara en beräknad årskostnad för att hålla sig med en motsvarande båt. Denna metod beskrivs i avsnitt 4.2 i ställningstagandet.

Kammarrättens reduktion av årskostnaden till sex månader, motsvarande ordinär båtsäsong, ger en omotiverad och oavsedd undervärdering av förmånen. Som jämförelse måste en båtuthyrare ta ut hela årskostnaden under sommarsäsongen (ca sex månader) då ingen uthyrning kan ske under vinterhalvåret. Att enbart ta ut en proportionerad månadskostnad under båtsäsongen, enligt Kammarrättens modell, skulle inte ge täckning för årskostnaden.

Skatteverket kommer inte att överklaga domarna då Högsta förvaltningsdomstolen redan har angivit principerna för värdering av båtförmån i HFD 2011 ref. 55. I domen anges att det är kostnaden för att hyra en motsvarande båt som bör ligga till grund för värderingen, dvs. årshyran om det handlar om oinskränkt dispositionsrätt.

Vid beslut om förmånsvärde där beräkningsmetoden i avsnitt 4.2 används är det med anledning av Kammarrättens slutsats lämpligt att i förtydligande syfte särskilt ange att det framräknade årsvärdet är avsett att motsvara en årshyra, dvs. vad det årligen hade kostat att privat hålla sig med en motsvarande båt. Vid oinskränkt dispositionsrätt är det således årshyran som ska beräknas och ligga till underlag för beskattningen, inte en proportionering av den.

Referenser

61 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2011 ref. 55

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...