Rättsfall från Kammarrätten i Göteborg

Mål nr 410–412-14 m.fl., värdering av båtförmån

Datum: 2015-05-27

Dnr: 131 301537-15/111

Kammarrätten i Göteborgs domar den 21 april 2015, mål nr 410 – 412-14 , 790-14 och 791-14

Arbetsgivaravgifter för redovisningsperioderna februari–december 2010

Inkomsttaxering 2011 (företagsledarna)

Sammanfattning

Skatteverket har vid värdering av båtförmån med oinskränkt dispositionsrätt för ett bolags företagsledare beräknat förmånsvärdet med grund i de faktiska kostnaderna för båtinnehavet under året. Värdet är avsett att motsvara en årlig hyreskostnad för båtmodellen i fråga. Kammarrätten har dock, trots att båten uttryckligen helt använts som fritidsbåt för privat bruk, ansett det skäligt att genom proportionering begränsa det framräknade förmånsvärdet till sex månader (maj–oktober).

Domen går emot Skatteverkets ställningstagande Beskattning av dispositionsrätt till fritidsbostad eller båt (2011-11-23, dnr 131 625311-11/11) i fråga om principen för värdering av årligt förmånsvärde vid oinskränkt dispositionsrätt, men Skatteverket vidhåller sin uppfattning.

Referat

R AB, som bedriver varvsverksamhet, har i februari 2010 anskaffat en båt lämpad för fritidsändamål (Targa 37) för ca 3,5 miljoner kr. Enligt Skatteverkets uppfattning har båten anskaffats som fritidsbåt åt företagsledarna, och eventuell mindre användning i verksamheten har inte inneburit någon inskränkning i dispositionsrätten. Skatteverket har beräknat förmånsvärdet för året genom att beräkna de faktiska kostnaderna i form av kapital- och driftskostnader. Även Kammarrätten har funnit att bolaget inte visat att båten använts i verksamheten, och att det inte framkommit annat än att båten helt använts som fritidsbåt av företagsledarna. Kammarrätten anser trots detta att en begränsning av förmånen till månaderna maj-oktober får anses skälig.

Kammarrätten har gjort motsvarande bedömning vid inkomsttaxeringen 2011 för de två företagsledarna.

Skatteverkets kommentar

Förmånsvärdet vid oinskränkt dispositionsrätt till en fritidsbåt bör motsvara hyresvärdet på helårsbasis för en motsvarande båt, och detta gäller oavsett att en fritidsbåt i svenska vatten normalt används enbart under sommarhalvåret. Om det finns svårigheter att fastställa ett sådant hyresvärde bör detta anses motsvara en beräknad årskostnad för att hålla sig med en motsvarande båt. Denna metod beskrivs i avsnitt 4.2 i ställningstagandet.

Kammarrättens reduktion av årskostnaden till sex månader, motsvarande ordinär båtsäsong, ger en omotiverad och oavsedd undervärdering av förmånen. Som jämförelse måste en båtuthyrare ta ut hela årskostnaden under sommarsäsongen (ca sex månader) då ingen uthyrning kan ske under vinterhalvåret. Att enbart ta ut en proportionerad månadskostnad under båtsäsongen, enligt Kammarrättens modell, skulle inte ge täckning för årskostnaden.

Skatteverket kommer inte att överklaga domarna då Högsta förvaltningsdomstolen redan har angivit principerna för värdering av båtförmån i HFD 2011 ref. 55. I domen anges att det är kostnaden för att hyra en motsvarande båt som bör ligga till grund för värderingen, dvs. årshyran om det handlar om oinskränkt dispositionsrätt.

Vid beslut om förmånsvärde där beräkningsmetoden i avsnitt 4.2 används är det med anledning av Kammarrättens slutsats lämpligt att i förtydligande syfte särskilt ange att det framräknade årsvärdet är avsett att motsvara en årshyra, dvs. vad det årligen hade kostat att privat hålla sig med en motsvarande båt. Vid oinskränkt dispositionsrätt är det således årshyran som ska beräknas och ligga till underlag för beskattningen, inte en proportionering av den.

Referenser

61 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2011 ref. 55

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%