Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Beskattning av aktieutlåning

Område: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2015-07-03

Dnr: 131 371024-15/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 19 maj 2015, mål nr 3773-14

Sammanfattning

Om en aktie är utlånad för blankning anses långivaren inte ha avyttrat den. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är en aktie utlånad för blankning, om utlåningen sker i syfte att låntagaren ska avyttra aktien innan denna återlämnas. Det räcker inte att låntagaren har möjlighet att avyttra aktien. Den i förhandsbeskedet aktuella utlåningen ansågs inte ha skett i sådant syfte, då den skedde för att låntagaren ville ha finansiell handlingsfrihet.

Skatteverket anser att den som lånar ut aktier genom ett standardiserat avtal om aktielån kan förutsätta att lånet har skett i syfte att genomföra en blankningsaffär. När lånet sker genom ett individuellt upprättat avtal mellan två parter får en bedömning göras av syftet med lånet utifrån förutsättningarna i ärendet.

Referat

A ägde aktier i X AB (X). Han övervägde att ansluta sig till ett avtal (SUBA) mellan i första hand X och ett annat bolag Y AB (Y).

Enligt SUBA hade X under vissa förutsättningar rätt att kräva att Y tecknade aktier i X. För den rätten skulle X betala en avgift. X skulle också se till att en befintlig aktieägare i X lånade ut aktier till Y på vissa villkor. Skälet till att emissionsprocessen innehöll ett moment av aktieutlåning uppgavs vara att Y önskade erhålla finansiell handlingsfrihet under hela processen. Några regler om vad Y skulle göra med de lånade aktierna fanns inte.

Huvudregeln vid utlåning (försträckning) av fungibel egendom som aktier är att äganderätten till egendomen övergår till låntagaren, varvid aktierna får anses avyttrade (RÅ 1965 ref. 19). Enligt 44 kap. 9 § inkomstskattelagen (IL) anses det dock inte som avyttring att delägarrätter och fordringsrätter lånas ut för blankning. Vad som avses med blankning framgår av kapitlets 29 §. Av bestämmelsen kan utläsas att en blankningsaffär uppkommer när en lånad delägarrätt avyttras.

A ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden och frågade om bestämmelsen i 44 kap. 9 § IL var tillämplig på den aktieutlåning han övervägde att delta i.

Enligt Skatterättsnämnden hade bestämmelsen i 9 § tillkommit för att möjliggöra äkta blankningsaffärer, dvs. transaktioner där låntagarens avsikt är att avyttra de lånade delägarrätterna i nära samband med lånet för att spekulera i kursnedgångar.

Det innebar vidare enligt Skatterättsnämndens mening att förutsättningar att tillämpa 9 § förelåg endast om sådant syfte fanns. Med detta synsätt skulle även situationer där en sådan avsikt fanns men en avyttring av någon anledning ändå inte skedde kunna omfattas av bestämmelsen.

I detta ärende hade skälet till att Y lånade aktier uppgetts vara att Y önskade finansiell handlingsfrihet under hela processen, vilket i och för sig innefattade en rätt att sälja aktierna. Det kunde dock inte anses innebära att aktielånet hade skett i syfte att de lånade aktierna skulle avyttras på sätt som avsågs i 9 §. Kravet att aktierna skulle lånas ut för blankning var därmed inte uppfyllt enligt Skatterättsnämnden och frågan besvarades nekande.

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma bedömning som Skatterättnämnden och fastställde förhandsbeskedet.

Skatteverkets kommentar

Det principiellt intressanta i det här förhandsbeskedet är att Högsta förvaltningsdomstolen avgör hur man ska tolka bestämmelsen i 44 kap. 9 § IL. Om syftet med lånet är att låntagaren ska avyttra aktierna innan motsvarande aktier återlämnas, så är dessa utlånade för blankning. Det räcker inte att låntagaren har möjlighet att avyttra aktierna, men det krävs å andra sidan inte att dessa faktiskt avyttras. Det kan vara så att aktier, som bevisligen lånats ut i syfte att låntagaren ska sälja dem, av någon anledning sedan inte säljs vidare. Det förändrar inte att sådan utlåning omfattas av bestämmelsen i 44 kap. 9 § IL.

Det i förhandsbeskedet aktuella lånet skedde för att låntagaren skulle ha finansiell frihet att till exempel avyttra aktierna, om detta bedömdes gynnsamt i ett senare skede. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg inte att sådan utlåning fick anses ha skett i syfte att låntagaren ska avyttra aktierna. Förhandsbeskedet har dock inte helt klarlagt hur man i andra fall ska avgöra om en utlåning har skett i syfte att låntagaren ska avyttra aktierna.

Högsta förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden tolkar lagregeln utifrån dess syfte. Bestämmelsen i 9 § har tillkommit för att möjliggöra transaktioner där låntagarens avsikt är att avyttra de lånade delägarrätterna i nära samband med lånet för att spekulera i kursnedgångar. Skatteverket anser därför att utlånaren vid ett standardiserat avtal om aktielån kan förutsätta att lånet har skett i syfte att genomföra en blankningsaffär. En sådan utlåning ska alltså inte medföra att utlånaren ska anses ha avyttrat sina aktier. När lånet sker genom ett individuellt upprättat avtal mellan två parter får en bedömning göras av syftet med lånet utifrån förutsättningarna i ärendet.

Referenser

44 kap. 9 och 29 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)

RÅ 1965 ref. 19

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...