Rättsfall från Kammarrätten i Stockholm

Beskattning av ersättning för att aktier köpts till ett för högt pris – KRNS, mål nr 8534-15

Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2016-06-30

Dnr: 131 291784-16/111

Kammarrätten i Stockholm, den 14 april 2016, mål nr 8534-15

Inkomsttaxering 2011

Sammanfattning

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten hade bedömt att ersättningen, som avsåg att kompensera för att aktier hade köpts till ett för högt pris, till sin karaktär var en inkomst på grund av innehav av tillgång. Ersättningen skulle dock inte tas upp till beskattning, eftersom den avsåg en skada eller liknande på tillgång.

Skatteverket anser också att ersättningen inte skulle ha tagits upp till beskattning det år den erhölls, men på den grunden att ersättningen har ett sådant samband med inköpet av aktierna att den i stället ska minska anskaffningsutgiften vid en framtida kapitalvinstberäkning. Det blir med ett sådant synsätt korrekt att inte ta upp ersättningen till beskattning det år den erhålls. Skatteverket har därför inte överklagat domen.

Referat

En förvaltare hade fått i uppdrag att förvalta As kapital. Enligt A följde inte förvaltaren givna instruktioner, vilket medförde att A köpte aktier till ett för högt pris. A fick i en förlikning 500 000 kr i ersättning av förvaltaren för att denne hade orsakat att det förvaltade kapitalet minskade i värde.

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten hade bedömt att förlikningsersättningen hade ett sådant samband med As aktieinnehav att den fick anses vara en inkomst på grund av innehav av tillgång i den mening som avses i 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL). Ersättningen var därmed skattepliktig om den inte omfattades av något undantag. Förvaltningsrätten ansåg att förlikningsersättningen utgjorde en sådan ersättning för skada eller liknande på tillgång som enligt 8 kap. 22 § IL är undantagen från skatteplikt.

Skatteverkets kommentar

Ersättning för skada eller liknande kan uppkomma i en mängd olika situationer. Ersättningen i det här fallet avsåg att täcka den minskning av det förvaltade kapitalet, som blev följden av att förvaltaren medverkade till att en för hög köpeskilling betalades vid köpet av aktierna. Enligt Skatteverkets uppfattning kan förvaltaren inte anses ha orsakat en skada på en tillgång, dvs. på de köpta aktierna. Ersättningen avsåg inte att kompensera aktieägaren för en värdenedgång under innehavstiden, som berodde på att en tillgång hade skadats. Skatteverket delar därför inte kammarrättens bedömning att ersättningen ska vara skattefri med stöd av 8 kap. 22 § IL.Fråga är därefter om ersättningen ska ses som en inkomst på grund av innehav av tillgång enligt 42 kap. 1 § IL eller om den ska beaktas på annat sätt. I RÅ 1992 ref. 102 hade en mäklare förorsakat att en fastighet såldes till ett för lågt pris, vilket medförde att säljaren av fastigheten fick en ersättning från mäklarens ansvarsförsäkring. Denna ersättning ansågs som en tillkommande köpeskilling på grund av det samband ersättningen hade med försäljningen. Den beskattades därför som en försäljningsintäkt för fastigheten. På motsvarande sätt bör en ersättning för att aktier har köpts till ett för högt pris, medföra att aktiernas anskaffningsutgift ska minskas enligt Skatteverkets uppfattning.

Ersättningen hade här ett samband med en transaktion i aktierna, i detta fall förvärvet av aktierna, snarare än med innehavet av dessa aktier. Det blir med ett sådant synsätt korrekt att ersättningen inte togs upp till beskattning det år den erhölls. Ersättningen ska istället beaktas vid en senare kapitalvinstberäkning, när aktierna säljs. Skatteverket har därför inte överklagat domen.

Referenser

42 kap. 1 § inkomstskattelag (1999:1229)

8 kap. 22 § inkomstskattelag (1999:1229)

RÅ 1992 ref. 102

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%