Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Frivillig skattskyldighet för uthyrning av vård- och omsorgslokaler – HFD, mål nr 1113-15

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2016-07-25

Dnr: 131 332108-16/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom 2016-06-28, mål nr 1113-15.

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ansett att uthyrningen av de gemensamma utrymmena kök med matplats, allrum och tv-rum inte avser stadigvarande bostad utan utrymmen där kommunen bedriver omsorgsverksamhet. Frivillig skattskyldighet ska därför medges för dessa ytor. De boendes egna lägenheter innehåller alla de faciliteter som är normalt för en lägenhet i det allmänna bostadsbeståndet, dvs. köksdel, vardagsrum, sovrum och hygienutrymmen. De gemensamma utrymmena är därför inte i detta avseende ett komplement till lägenheterna. Vidare krävs det omfattande omsorgsinsatser av personalen i de gemensamma utrymmena.

Utrymmen som utgör entréer liksom t.ex. trapphus och korridorer är utrymmen som är gemensamma för alla lägenheter och lokaler i en fastighet i det allmänna bostadsbeståndet. Dessa ytor är nödvändiga biutrymmen till bostäder eller till lokaler där verksamhet bedrivs. Frivillig skattskyldighet kan därför inte medges för sådana utrymmen separat.

Med anledning av HFDs uttalande kommer Skatteverket att se över ställningstagandet 2010-11-25, dnr 131 682627-10/111, Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt och gemensamma ytor vid uthyrning av gruppbostäder.

Referat

Ett bolag ska hyra ut en byggnad till en kommun. Kommunen kommer i sin tur att tillhandahålla boende med särskild service för personer med särskilda behov i form av ett s.k. gruppboende.

Vid uthyrning av en byggnad till en kommun som ska använda den för vård- och omsorgsverksamhet kan frivillig skattskyldighet medges. Frivillig skattskyldighet kan dock inte omfatta ytor som avser stadigvarande bostad.

Det är klart att den yta där de boendes lägenheter finns avser stadigvarande bostad för vilken frivillig skattskyldighet inte kan medges.

Frågan i målet är om kök med matplats, allrum, tv-rum och entréer, som används av såväl de boende som av vård-/omsorgspersonal, utgör stadigvarande bostad i mervärdesskattelagens mening.

HFD konstaterar inledningsvis att det inte är möjligt att medge frivillig skattskyldighet endast för en procentuell andel av en och samma yta. Vidare uttalar HFD att utrymmen som utgör entréer liksom t.ex. trapphus och korridorer är sådana utrymmen som är gemensamma för alla lägenheter och lokaler i en fastighet i det allmänna bostadsbeståndet. Utrymmen av detta slag är normalt sett inte uthyrningsbara. De är istället nödvändiga biutrymmen till bostäder eller till lokaler där verksamhet bedrivs. Frivillig skattskyldighet kan därför inte medges för sådana utrymmen separat.

När det däremot gäller kök med matplats, allrum och tv-rum är dessa ytor inte nödvändiga biutrymmen utan lokaler som i och för sig skulle kunna hyras ut för annan verksamhet. Det som då ska prövas är om ytorna ska ses som gemensamma ytor för både omsorgsverksamheten och för stadigvarande bostad eller om de ska anses tillhöra endast omsorgsdelen respektive endast avse stadigvarande bostad.

De boendes egna lägenheter innehåller köksdel, vardagsrum, sovrum och hygienutrymmen. Skälet till att de boende vistas i de gemensamma utrymmena som har motsvarande faciliteter är således inte att den utrustning som finns där saknas i deras egna lägenheter. De gemensamma ytorna är därför inte i detta avseende ett komplement till lägenheterna.

Vidare finns personal alltid på plats i de gemensamma utrymmena och det krävs omfattande insatser av personalen när de boende befinner sig där. Till skillnad mot bedömningen av stadigvarande bostad i RÅ 1993 ref. 30 har omsorgsnivån betydelse i detta fall. Det är här inte fråga om omsorg i stor omfattning i de boendes egna lägenheter, utan i utrymmen som finns i en annan klart avgränsad del av byggnaden.

HFD anser därför att kök med matplats, allrum och tv-rum inte avser stadigvarande bostad utan utrymmen där kommunen bedriver omsorgsverksamhet. Frivillig skattskyldighet ska därför medges för dessa ytor.

Skatteverkets kommentar

Frågan i målet gällde om de gemensamma ytorna kök med matplats, allrum, tv-rum och entréer, ska anses vara stadigvarande bostad. Dessa ytor används både av vårdpersonal och av de boende. HFD anser i aktuellt fall att de gemensamma ytorna inte är ett komplement till lägenheterna. Dessa ytor anses inte som stadigvarande bostad utan är istället hänförlig till omsorgsverksamheten.

Med anledning av HFDs uttalande kommer Skatteverket att se över ställningstagandet 2010-11-25, dnr 131 682627-10/111, Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt och gemensamma ytor vid uthyrning av gruppbostäder.

Vidare konstaterar HFD att ytor såsom entréer, trapphus och korridorer normalt inte är uthyrningsbara. De är istället nödvändiga biutrymmen till bostäder eller till lokaler där verksamhet bedrivs (underordnade). Denna bedömning överensstämmer med Skatteverkets uppfattning i ställningstagandet från 2010-11-25.

Referenser

3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML

3 kap. 3 § andra stycket ML

9 kap. ML

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...