Rättsfall från Kammarrätten i Göteborg

Avdrag för mervärdesskatt vid en samfällighetsförenings bredbandsutbyggnad genom lokalt fibernät – KRNG, mål nr 2088-2089-16

Datum: 2017-02-27

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 131 93014-17/111

Kammarrätten i Göteborgs dom den 10 januari 2017, mål nr 2088–2089-16.

Sammanfattning

Förvaltningsrätten ansåg att en samfällighetsförenings uppförande av en fiberanläggning var en nödvändig förutsättning för att kunna tillhandahålla de momspliktiga tjänsterna till medlemmarna. Tjänsterna avser bredband och basutbud av kabel-TV. Uppförandet av fibernätet och tillhandahållandet av tjänsterna kan inte anses vara från varandra fristående verksamheter och någon kostnadsfördelning ska inte ske mellan dem. Enligt förvaltningsrätten har föreningen därför rätt till avdrag för ingående skatt på kostnader för uppförandet av anläggningen. Hur uppförandet finansieras har inte någon betydelse för avdragsrätten.

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning. Verket anser att föreningen inte har rätt till avdrag för ingående skatt på kostnaderna för uppförandet. En utförligare redogörelse för Skatteverkets uppfattning framgår av ställningstagandet ”Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt”, 2016-12-15, dnr 131 472246-16/111 (se bl.a. avsnitt 4.6.9).

Skatteverket kommer att överklaga kammarrättens dom och ansöka om prövningstillstånd.

Referat

För att få tillgång till kabel-TV och bredbandstjänster har ett antal fastigheter inrättat en gemensamhetsanläggning för fibernät. Anläggningen förvaltas av en samfällighetsförening. Föreningen har uppfört fibernätet. Projektet har finansierats genom lån. Medlemmarna ersätter föreningen för kostnaderna för nätet. Föreningen har slutit avtal med två tjänsteleverantörer. Föreningen upplåter fibernätet utan ersättning till en av leverantörerna.

En förutsättning i målet var att föreningen är skattskyldig för omsättning av den tjänst avseende bredband och basutbud av kabel-TV som föreningen tillhandahåller sina medlemmar. Föreningens kostnadsuttag av medlemmarna för amortering och ränta på föreningens lån för att uppföra fiberanläggningen omfattas däremot inte av tillämpningsområdet för mervärdesskatt. Denna ersättning baseras på myndighetsbeslut och inte på ett kontraktsförhållande mellan föreningen och dess medlemmar.

Förvaltningsrätten ansåg att fiberanläggningen var en nödvändig förutsättning för att kunna tillhandahålla de momspliktiga tjänsterna. Uppförandet av fibernätet och tillhandahållandet av tjänsterna kan inte anses vara från varandra fristående verksamheter och någon kostnadsfördelning ska inte ske mellan dem. Rätt till avdrag för ingående skatt på kostnader för uppförandet av anläggningen föreligger därför. Hur uppförandet finansieras har inte någon betydelse för avdragsrätten.

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning.

Föreningen har skattepliktig omsättning genom att den säljer tjänster avseende bredband och basutbud av kabel-TV till medlemmarna mot ersättning. I övrigt föreligger det ingen omsättning. Upplåtelse av fibernätet till kommunikationsoperatören sker utan ersättning. Kostnadsuttaget från medlemmarna som avser anläggningen baseras inte på ett kontraktsförhållande mellan föreningen och medlemmarna utan avser det förvaltningsuppdrag som föreningen har enligt sina stadgar.

Sammantaget innebär detta enligt verkets uppfattning att föreningen bedriver ekonomisk verksamhet och är skattskyldig när det gäller försäljning av tjänster avseende bredband och basutbud av kabel-TV till medlemmarna. Upplåtelsen av fibernät utan ersättning utgör inte någon ekonomisk verksamhet. Mervärdesskatt ska redovisas på försäljningen av tjänster men inte på betalningarna från medlemmarna som avser det förvaltningsuppdrag som föreningen har enligt sina stadgar. Föreningen har avdragsrätt för ingående skatt på de kostnader den har för att tillhandahålla tjänsterna, t.ex. kostnader för att köpa in tjänsterna från tjänsteleverantören. Föreningen har inte någon avdragsrätt för ingående skatt på de kostnader den har för att kunna bygga och förvalta nätet, t.ex. kostnader för anläggande och underhåll av fibernätet.

En utförligare redogörelse för Skatteverkets uppfattning framgår av ställningstagandet ”Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt”, 2016-12-15, dnr 131 472246-16/111 (se bl.a. avsnitt 4.6.9).

Skatteverket kommer att överklaga kammarrättens dom och ansöka om prövningstillstånd.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%