Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Skattelättnader tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen – HFD, mål nr 3025-16

Datum: 2017-05-10

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 131 210912-17/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 28 mars 2017, mål nr 3025-16

Sammanfattning

Genom dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) är Skatteverkets ställningstagande ”Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.” överspelat avseende kravet på obegränsad skattskyldighet för att omfattas av bestämmelserna om skattelättnader (dnr 131 280554-16/111). Skatteverket omarbetar därför ställningstagandet.

Referat

Utländska nyckelpersoner m.fl. kan under vissa förutsättningar medges skattelättnader för arbete i Sverige. Frågan om förutsättningarna för skattelättnader är uppfyllda prövas av Forskarskattenämnden.

AA är tysk medborgare och anställd hos bolaget X. Bolaget ansökte om skattelättnader för AA. Enligt ansökan skulle vistelsen och anställningsperioden i Sverige omfatta en kortare tid än sex månader men tiden skulle sannolikt komma att förlängas. I annat fall skulle ansökan återkallas. Forskarskattenämnden biföll ansökan med tillägget att en tillämpning av beslutet förutsätter att arbetstagaren är skattskyldig enligt inkomstskattelagen, IL, för de aktuella inkomsterna.

Skatteverket överklagade beslutet. Förvaltningsrätten (FR) avslog överklagandet. Skatteverket överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Bolaget X och AA överklagade till HFD och ansåg att Forskarskattenämndens beslut skulle fastställas. Det anfördes bl.a. att Forskarskattenämndens uppgift enbart är att pröva om villkoren i 11 kap. 22 § IL är uppfyllda. Dessutom anfördes att det saknas ett krav på att arbetstagaren ska vara obegränsat skattskyldig. Skatteverket ansåg att överklagandet skulle avslås och anförde bl.a. att motivuttalanden och lagteknisk placering innebär att Forskarskattenämnden vid prövningen av en ansökan ska göra en bedömning av om arbetstagaren kommer att bli obegränsat skattskyldig även om det inte är ett villkor enligt 11 kap. 22 § IL.

HFD anger att frågan gäller om obegränsad skattskyldighet är en förutsättning för att en utländsk expert, forskare eller annan nyckelperson ska medges skattelättnader under sin vistelse i Sverige. HFD redovisar därvid bestämmelserna om vem som är obegränsat skattskyldig och aktuell rättspraxis. Därefter redogörs för vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst och innehållet i bestämmelserna om skattelättnader (11 kap. och 11 kap. 22–23 a §§ IL).

HFD konstaterar att det är en förutsättning för skattelättnader att arbetstagarens vistelse i Sverige är avsedd att vara högst fem år. Däremot ställs det inte något krav på att vistelsen i Sverige måste överstiga en viss tid eller att arbetstagaren ska bli obegränsat skattskyldig. I förarbetena anges visserligen att en förutsättning för tillämpning av bestämmelserna om skattelättnader är att personen stannar i Sverige så länge att samtliga skatteregler som gäller för obegränsat skattskyldiga blir tillämpliga. Vidare anges att den som stannar kortare period normalt inte blir att anse som obegränsat skattskyldig och att i det fallet kan lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, bli tillämplig (se prop. 2000/01:12 s. 24).

HFD anser att förarbetsuttalandena ska ses mot bakgrund av att det vid den tiden inte fanns någon möjlighet för begränsat skattskyldiga att välja beskattning enligt IL. Det var därför naturligt att förutsätta att en arbetstagare som ansökte om skattelättnader skulle bli obegränsat skattskyldig. 2005 infördes en ändring i SINK. Ändringen medför att den som är begränsat skattskyldig kan välja att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK. HFD anser därmed att förutsättningarna förändrades jämfört med vad som gällde vid införandet av bestämmelserna om skattelättnader i 11 kap. 22 § IL. De tidigare uttalandena i förarbetena om att skattelättnaderna förutsätter en obegränsad skattskyldighet bör därför inte påverka tolkningen av bestämmelserna. Då lagtexten inte innehåller något krav på obegränsad skattskyldighet för arbetstagaren bör även den som är begränsat skattskyldig men som begär IL-beskattning omfattas av bestämmelserna om skattelättnader. HFD anser därför att det inte är en förutsättning att arbetstagaren är obegränsat skattskyldig för att denne ska medges skattelättnader. Det är tillräckligt att arbetstagaren blir skattskyldig för sina tjänsteinkomster enligt IL. HFD anser därmed att nämnden inte ska ta ställning till om arbetstagarens vistelse är så lång att obegränsad skattskyldighet uppstår när en ansökan prövas.

HFD fastställer FRs domslut.

Skatteverkets kommentar

Utgången i domen överensstämmer inte med den syn Skatteverket tidigare redovisat i ett ställningstagande avseende kravet på obegränsad skattskyldighet för att omfattas av bestämmelserna om skattelättnader, se ”Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.? (dnr 131 280554-16/111). Skatteverket omarbetar därför ställningstagandet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%