Rättsfall från Kammarrätten i Stockholm

Leasehold – KRNS, mål nr 6954-15

Datum: 2017-10-31

Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Dnr: 202 433195-17/111

Kammarrätten i Stockholm den 23 februari 2017, mål nr 6954-15

Sammanfattning

Kammarrätten anser att en brittisk leasehold ska betraktas som en nyttjanderätt vid inkomstbeskattningen. Detta överensstämmer med Skatteverkets bedömning.

Referat

A har avyttrat en s.k. leasehold i Storbritannien.

Kammarrätten anser ett att A är obegränsat skattskyldig och att hon har hemvist i Sverige enligt skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland. Detta innebär att skatteavtalet inte begränsar Sveriges rätt att beskatta As avyttring av bostaden i Storbritannien.

Kammarrätten uttalar i skälen för avgörandet att en leasehold är en nyttjanderätt, vilket är av betydelse vid inkomstbeskattningen. En leasehold upplåts för viss tid, även om det kan röra sig om mycket långa avtalstider. Den som innehar en leasehold betalar hyra och sin andel av kostnader för underhåll till fastighetsägaren eller den som vidareupplåter en leasehold. Med hänsyn till detta är en leasehold närmast är att betrakta som en nyttjanderätt till en fastighet eller del av en fastighet och alltså inte en äganderätt. Ett småhus eller en ägarlägenhet innehas enligt svensk rätt med äganderätt. As bostad i Storbritannien kan således inte betraktas som ett småhus eller en ägarlägenhet. Det faktum att leasehold är en vanlig boendeform i Storbritannien, att rättigheten kan pantsättas, fritt överlåtas och vad som i övrigt har anförts till stöd för att leashold ska betraktas som en äganderätt föranleder inte någon annan bedömning.

En leasehold kan inte heller anses motsvara en bostad som innehas av en delägare i ett privatbostadsföretag eller utgöra en privatbostadsrätt, eftersom A inte ägt en andel i en juridisk person (jfr 2 kap. 17 och 18 §§ inkomstskattelagen).

Mot bakgrund av det anförda finner kammarrätten dels att vinsten från försäljningen av en leasehold ska beskattas i inkomstslaget kapital som annan personlig tillgång enligt reglerna i 52 kap. inkomstskattelagen i enlighet med Skatteverkets beslut, dels att bostaden inte kan utgöra en ursprungsbostad varför rätt till avdrag för uppskovsbelopp inte föreligger.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket har i ett ställningstagande ansett att en brittisk leasehold är en nyttjanderätt och att en avyttring ska behandlas enligt reglerna i 52 kap. inkomstskattelagen (Skatteverket 2005-03-03, dnr 130 113752-05/111). Utgången i kammarrättsdomen överensstämmer således med detta synsätt.

Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen men prövningstillstånd har inte meddelats. Domen har därför vunnit laga kraft.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...