Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Obegränsat skattskyldig pga. stadigvarande vistelse i Sverige – HFD, mål nr 6034-17

Datum: 2018-06-12

Dnr: 202 242692-18/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 30 maj 2018, mål 6034-17

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser i ett överklagat förhandsbesked att en person ska anses som obegränsat skattskyldig i Sverige pga. stadigvarande vistelse. Efter utflyttningen kommer personen att vistas i Sverige årligen under sammanhängande fem månader, maj–september. Han kommer dessutom att besöka Sverige tre veckor under jul samt göra två ytterligare besök om fyra dagar vardera.

Referat

Domen, ett överklagat förhandsbesked gäller en person som inför en planerad flytt till Portugal ansökte om förhandsbesked. Han ville veta om han kan vistas i Sverige årligen fem månader mellan den 1 maj och den 30 september, tre veckor under jul samt göra två besök om fyra dagar vardera och därmed tillbringa 182 dagar i Sverige och 183 dagar i Portugal årligen utan att betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.

Skatterättsnämnden fann att hans totala vistelse i Sverige, 182 dagar per år, som skulle ske regelbundet och efter ett visst mönster, innebar att han skulle anses obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.

HFD anger i skälen för sitt beslut att enligt 3 kap. 3 § 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL. är personer som stadigvarande vistas i Sverige obegränsat skattskyldiga här i landet.

Begreppet stadigvarande vistelse är inte närmare definierat i inkomstskattelagen men av förarbetena till bestämmelsen framgår att det av praxis följer att som stadigvarande vistelse i Sverige räknas i princip en sammanhängande tidsperiod om sex månader eller mer (prop. 2004/05:19 s. 30). Det krävs att den skattskyldige tillbringar sin dygnsvila i Sverige för att det ska vara fråga om en stadigvarande vistelse (RÅ 81 Aa 4). Tillfälliga avbrott i vistelsen har inte tillmätts någon betydelse (RÅ 1997 ref. 25).

Av rättspraxis följer vidare att om vistelsen här understiger en tidsperiod om sex månader ska bedömningen, av om den ska anses vara stadigvarande, göras med utgångspunkt i vistelsens längd, omfattning och regelbundenhet. En person kan därför anses stadigvarande vistas i Sverige även om denne under ett år tillbringar färre dagar i Sverige än utomlands (jfr RÅ

2008 ref. 16, RÅ 2008 ref. 56 och RÅ 2008 not. 166).

HFD säger slutligen att av ansökan framgår att personen efter flytten till Portugal planerar att vistas i Sverige enligt ett återkommande mönster där han årligen avser att vistas här under fem sammanhängande månader, den 1 maj till den 30 september. Han kommer dessutom att besöka Sverige tre veckor under jul samt göra två ytterligare besök om fyra dagar vardera. Enligt HFDs mening är den sammanhängande sommarvistelsen här av sådan omfattning och sker med sådan regelbundenhet att han redan av det skälet ska anses vistas här stadigvarande. Personen är således obegränsat skattskyldig i Sverige.

Förhandsbeskedet fastställdes därför.

Skatteverkets kommentar

Personen planerar att återkomma till Sverige varje år, vid ett flertal tillfällen, enligt ett visst angivet mönster. Enligt HFD är sommarvistelserna här så omfattande och så regelbundna att han redan av det skälet ska anses vistas här stadigvarande.

Skatteverket har i ställningstagandet Vad är tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse, dnr 130 92654-05/111, uttalat att när bedömningen görs av vad som är ett tillfälligt avbrott ska en utlandsvistelse som överstiger sex månader inte anses vara tillfällig. Ett sådant avbrott bryter alltid en stadigvarande vistelse i Sverige. Det gäller oavsett om vistelsen här i Sverige har bedömts som stadigvarande eller inte enligt 3 kap. 3 § 2 IL.

I förevarande fall återkommer personen till Sverige, efter sommarvistelsens slut, vid ett flertal tillfällen under det kommande året. Det innebär att personen aldrig får en utlandsvistelse som överstiger sex månader.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%