Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Uthyrning av moduler; mervärdesskatt – HFD, mål nr 1887-18

Datum: 2018-11-06

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 202 457287-18/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom 2018-10-25, mål nr 1887-18

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt ett förhandsbesked och i likhet med Skatterättsnämnden ansett att den i målet aktuella uthyrningen av moduler inte utgör uthyrning av fastighet.

Med anledning av HFDs uttalande kommer Skatteverket att se över ställningstagandet 2016-12-22, dnr 131 558080-16/111, Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet.

Referat

Ett bolags verksamhet består i att hyra ut moduler för användning som verksamhetslokaler för kontor, skolor, förskolor eller byggarbetsplatser. Modulerna, som färdigbyggs och inreds på fabrik, är lådliknande enheter som sätts samman och ställs upp efter kundens behov. Antalet moduler i en uppställning kan utökas eller minskas under hyrestiden. Den genomsnittliga hyrestiden är 30 månader. Vid hyrestidens slut monteras uppställningen ned och de enskilda modulerna kan sedan användas i nya konstellationer.

Den i målet aktuella uthyrningen avser uthyrning av 14 moduler för en uppställning som kontor. Det tar ungefär 4 dagar för 4–5 personer att montera ned och flytta en uppställning om 14 moduler.

HFD har i ett tidigare avgörande prövat om bolagets uthyrning av moduler avser fast egendom (HFD 2012 ref. 53). Domstolen uttalade i det målet att modulerna var avsedda att användas som tillfälliga verksamhetslokaler. De var redan från början konstruerade för att hyras ut upprepade gånger och kunna användas av olika kunder och på olika platser. De bedömdes vara lätta att montera ned och flytta i den mening som EU-domstolen hade angett i Maierhofer (C-315/00). Domstolen ansåg därför att uthyrningen utgjorde uthyrning av lös egendom.

Den aktuella uthyrningen sker på i stort sett samma sätt som tidigare. Frågan är om senare tillkommen praxis från EU-domstolen eller den nya definitionen av fast egendom i 1 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och artikel 13b i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för mervärdesskattedirektivet, genomförandeförordningen, medför att det ska göras en annan bedömning.

Enligt HFD har inte den nya definitionen av fastighetsbegreppet i ML och genomförandeförordningen eller senare rättspraxis, EU-domen Leichenich, (C-532/11) påverkat tillämpningen av fastighetsbegreppet i något för nu aktuellt mål avgörande hänseende. De 14 moduler som bolaget hyr ut för en uppställning som kontor utgör därför inte en fastighet enligt mervärdesskattelagen.

Skatteverkets kommentar

Frågan i målet gällde om bolagets uthyrning av moduler för att användas som kontor ska anses som uthyrning av lös egendom eller fastighet. HFD konstaterar att uthyrningen avser lös egendom. HFD hänvisar också till sitt tidigare avgörande där bolagets uthyrning av moduler också bedömdes som lös egendom. Senare EU-rättspraxis och det nya mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet har således inte föranlett HFD att ändra sin tidigare bedömning av detta slag av moduluthyrning.

Med anledning av HFDs uttalande kommer Skatteverket att se över ställningstagandet 2016-12-22, dnr 131 558080-16/111, Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet.

Referenser

1 kap. 11 § ML

Artikel 13b i genomförandeförordningen

HFD 2012 ref. 53

C-315/00, Maierhofer

C-532/11, Leichenich

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%