Rättsfall från Högsta förvaltningsrätten

Familjestiftelses avdrag för periodiskt understöd – HFD, mål nr 2345-17

Datum: 2018-11-16

Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 202 373641-18/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 10 september 2018, mål nr 2345-17.

Sammanfattning

HFD har klargjort att rätten till allmänt avdrag för periodiskt understöd från en familjestiftelse infaller när stiftelsen fullföljer sitt ändamål. Tidpunkten för detta är när anslag enligt god redovisningssed ska bokföras hos stiftelsen.

Referat

Stiftelsen beslutade 2012 att dela ut understöd till sina destinatärer. Av det beslutade understödet betalades omkring 27 % ut under beslutsåret och resten under 2013. Som normalt för en familjestiftelse så utgjorde inte understödet en utgift i stiftelsens näringsverksamhet. Avdrag kunde därför endast medges som allmänt avdrag (62 kap.7 IL).

Skatteverket beslutade att medge avdrag enligt kontantprincipen för beskattningsår 2012, dvs. med det utbetalade beloppet.

Förvaltningsrätten delade inte Skatteverkets uppfattning utan ansåg att bokföringsmässiga grunder skulle tillämpas och att rätten till avdrag därmed inföll det beskattningsår då stiftelsen fattat beslutet och bokfört händelsen enligt god redovisningssed.

Kammarrätten delade Skatteverkets bedömning och menade att en förutsättning för att medge avdraget är att understödet har betalats ut under beskattningsåret. Bestämmelsen ger således uttryck för kontantprincipen.

HFD klargjorde att innebörden av 62 kap. 7 § IL inte är att reglera tidpunkten för beskattningen utan bestämmelsen ska anses reglera under vilka förutsättningar vissa utgifter är avdragsgilla som allmänt avdrag. I avsaknad av uttrycklig reglering av frågan om rätt beskattningstidpunkt, får rätten till allmänt avdrag för periodiskt understöd från en familjestiftelse anses infalla när stiftelsen fullföljer sitt ändamål. Den prövningen ska göras med utgångspunkt i vid vilken tidpunkt och på vilket sätt ett anslag enligt god redovisningssed ska bokföras hos stiftelsen (RÅ 2010 ref. 40). Då stiftelsens redovisning har upprättats i enlighet med god redovisningssed har stiftelsen rätt till avdrag för hela det beslutade beloppet det år som beslutet fattades, dvs. 2012.

Skatteverkets kommentar

HFD har klargjort att bestämmelsen om allmänt avdrag för periodiska understöd (62 kap. 7 § IL) inte reglerar tidpunkten för när rätten till avdrag infaller. Svar på när rätten infaller för de angivna situationerna får därmed sökas i andra bestämmelser.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%