Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Väsentlig anknytning – HFD, mål nr 3479-18

Datum: 2019-04-03

Områden: Inkomstskatt (Obegränsat eller begränsat skattskyldig?)

Dnr: 202 163286-19/111

Högsta förvaltningsdomstolen, 20 mars 2019, mål nr 3479-18

Sammanfattning

Två makar, A och B, var bosatta utomlands sedan 2004. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att As indirekta innehav i ett svenskt dotterbolag samt styrelsepost i bolaget innebar att A hade ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige. Redan på grund av den ekonomiska gemenskapen mellan makar ansågs även B ha motsvarande inflytande. Med hänsyn till att lång tid hade gått sedan utflyttningen ansågs de däremot inte ha väsentlig anknytning till Sverige.

Referat

Förutsättningarna i ansökan om förhandsbesked var följande. A och B, som är gifta med varandra, flyttade från Sverige 2004 och är sedan 2010 bosatta i land X där de även har skatterättslig hemvist. De överväger nu att flytta vidare till land Y. De är båda svenska medborgare som bodde här innan de flyttade utomlands. A innehar aktier som innebär att han har röstmajoriteten i moderbolaget i en koncern (bolaget). Röstmajoriteten erhölls först efter ett arv 2010. Före det var såväl hans kapital- som röstinnehav mindre. Koncernen driver verksamhet genom dotterbolag, däribland i Sverige. B äger en mindre andel i samma bolag som A genom ett indirekt innehav. De sitter båda i styrelsen i bolaget. Utöver detta äger de två fritidsfastigheter i Sverige och en skogsfastighet där de inte är aktiva.

Skatterättsnämnden bedömde att A genom aktieinnehavet och styrelseposten hade ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet men vid en samlad bedömning av makarnas kvarvarande anknytningsfaktorer hade de inte väsentlig anknytning till Sverige.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det indirekta innehavet i bolagets svenska dotterbolag och styrelseposten i bolaget innebar att A hade ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige. B hade redan på grund av den ekonomiska gemenskapen mellan makar motsvarande inflytande.

I den samlade bedömningen togs hänsyn till att makarna bott i land X sedan 2004 och att röstmajoriteten uppkom först efter ett arvskifte 2010, alltså efter att makarna flyttat. Ingen större vikt lades vid innehavet av fastigheterna. Domstolen fann att makarna inte hade väsentlig anknytning till Sverige och fastställde förhandsbeskedet.

Skatteverkets kommentar

Högsta förvaltningsdomstolens ansåg att när en make har väsentligt inflytande i näringsverksamhet här så får den andre maken på grund av den ekonomiska gemenskapen mellan makar anses ha motsvarande inflytande. Detta stämmer överens med den inställning Skatteverket har sedan tidigare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%