Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag – HFD mål nr 3746-18

Datum: 2019-06-28

Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 202 292534-19/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 25 april 2019, mål nr 3746-18

Förhandsbesked avseende inkomstskatt

Sammanfattning

Ovillkorat aktieägartillskott får inte räknas med i utgiften för förvärvet av det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag.

Referat

I 40 kap. inkomskattelagen (IL) finns bestämmelser om begränsningar för ett underskottsföretag att dra av tidigare års underskott. Med underskottsföretag avses enligt 4 § ett företag som hade ett underskott från tidigare år som inte fått dras av än på grund av vissa bestämmelser i lagen. Vid ägarförändringar som innebär att ett företag får det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag inträder enligt 10 § första stycket en beloppsspärr. Av 15 § första stycket 1 framgår att underskottsföretaget inte får dra av underskott som uppkommit före det beskattningsår då beloppsspärren inträder till den del underskott överstiger 200 procent av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet.

I förhandsbeskedet ställdes bl.a. frågan om ovillkorade aktieägartillskott som har lämnats till ett underskottsföretag får räknas med i utgiften för förvärvet av det bestämmande inflytandet vid tillämpning av beloppsspärren. Sökanden ansåg att de ovillkorade tillskotten skulle räknas med i utgiften på motsvarande sätt som vid beräkning av det skattemässiga omkostnadsbeloppet vid kapitalvinstbeskattningen (jfr 44 kap. 14 § IL). Skatteverket anförde bl.a. att ett ovillkorat tillskott inte avser ett förvärv av andelar och därmed röster. Det påverkar därför inte det bestämmande inflytandet och ska därför inte medräknas i utgiften enligt 40 kap. 15 § IL.

Skatterättsnämnden ansåg att det ovillkorade tillskottet inte skulle få medräknas i utgiften. Högsta förvaltningsdomstolen som fastställde förhandsbeskedet konstaterade att sökanden genom de ovillkorade tillskotten inte förvärvat några andelar i bolaget med åtföljande röster. Enligt 40 kap. 15 § första stycket 1 IL krävs för att en utgift ska kunna beaktas vid beräkningen att det är fråga om en utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget. Av bestämmelsen följer enligt Högsta förvaltningsdomstolen att ett ovillkorat aktieägartillskott inte kan anses utgöra en sådan utgift.

Skatteverkets kommentar

Domen visar att utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet enligt 40 kap. 15 § IL endast avser köpeskillingen för att förvärva andelar (och därmed röster) och ska inte förväxlas med det omkostnadsbelopp som gäller vid kapitalvinstbeskattningen där ovillkorade tillskott får medräknas. Domen ligger i linje med HFD 2014 ref. 67 där domstolen fann att ett samtidigt förvärv av fordringar på underskottsbolaget inte fick medräknas i utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet. Detta oavsett förvärvet av fordringarna utgjorde en förutsättning för att få köpa andelarna i underskottsföretaget.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%