Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer förhandsbesked om strike off – HFD, mål nr 17-19, 18-19

Datum: 2019-12-04

Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet), Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 202 492468-19/111

Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 21 oktober 2019 i mål nr 17-19 och 18-19.

Sammanfattning

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, har den 21 oktober 2019 undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked (Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2018-12-19, dnr 113-114-17/D) och avvisat ansökningarna med motiveringen att förutsättningarna för förhandsbesked inte var uppfyllda. I dessa fall var det fråga om förhandsbesked som sökts av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Frågan i målen var om andelar i ett bolag med säte i Bahamas skulle anses avyttrade under år 2015 till följd av att bolagets företrädare det året hade antagit en resolution om att vissa avgifter inte skulle betalas, i syfte att därigenom få bolaget avregistrerat genom en s.k. strike off.

Skatterättsnämnden ansåg inte att andelarna skulle anses avyttrade år 2015. Enligt nämnden kunde förfarandet inte ses som en likvidation i den mening som avses i 44 kap. 7 § IL och det hade heller inte skett något annat under år 2015 som innebär att andelarna ska anses avyttrade då enligt 44 kap. 3 § IL.

Allmänna ombudet överklagade till HFD och yrkade att förhandsbeskeden skulle fastställas. HFD undanröjde dock förhandsbeskeden och avvisade ansökningarna och anförde att Skatterättsnämnden inte borde ha prövat ansökningarna eftersom förutsättningarna för förhandsbesked inte var uppfyllda.

Skatteverkets kommentar

Den tidigare rättsfallskommentaren som publicerades med anledning av förhandsbeskeden 113-114-17/D gäller inte längre eftersom HFD undanröjt förhandsbeskeden och avvisat ansökningarna. Skatteverket avser att inom kort publicera ett ställningstagande gällande frågan om ett bolag som blivit upplöst efter en strike off kan vara avyttrat enligt 44 kap. 3 § IL eller likviderat i den mening som avses i 44 kap. 7 § IL.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%