Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

En hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållande av el respektive vatten; mervärdesskatt – HFD, mål nr 1595-19

Datum: 2019-12-09

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 202 498279-19/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom 2019-12-03, mål nr 1595-19.

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ansett att en hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållande till bostadshyresgäster och bostadsrättshavare av el och/eller vatten, där debitering sker särskilt utifrån faktisk förbrukning, ska anses vara fristående från bostadsupplåtelserna. Sådana tillhandahållanden av el och/eller vatten är därmed skattepliktiga. Skatterättsnämndens förhandsbesked ska således ändras.

Högsta förvaltningsdomstolens dom bekräftar Skatteverkets ställningstagande En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt (2018-02-09, dnr 202 54979-18/111) avseende att tillhandahållandet av el m.m. är skattepliktigt.

När det gäller frågan om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt för inköp och installation av el- och vattensystem. visas den åter till Skatterättsnämnden för prövning. Skatteverkets bedömning av avdragsrätten framgår av ställningstagandet.

Referat

Målet rör ett förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN). Sökandena upplåter lägenheter respektive bostadsrätter. Sökandena kommer också att tillhandahålla el respektive vatten till sina hyresgäster respektive bostadsrättshavare. Sökandena ansökte om förhandsbesked för att få klarlagt om de beskrivna tillhandahållandena av el och/eller vatten är en del av bostadsupplåtelsen och således undantagna från skatteplikt. Om tillhandahållandena skulle anses vara separata skattepliktiga tillhandahållanden ville sökandena även få svar på om det föreligger rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt avseende inköp och installation av anläggningar för el respektive vatten. SRN lämnade besked den 27 februari 2019 (dnr 31-18/I) att upplåtelsen av bostad och tillhandahållandena av el och/eller vatten utgjorde ett enda sammansatt tillhandahållande som var undantaget från skatteplikt. Skatteverket överklagade förhandsbeskedet.

HFDs dom meddelades den 3 december 2019. HFD pekar i sin bedömning på att nyttjanderättsinnehavarna själva kommer att kunna styra över sin förbrukning av el respektive vatten, vilken kommer att kontrolleras genom enskilda mätare i varje lägenhet. Debiteringen kommer att göras utifrån den faktiska förbrukningen och avgiften för elen respektive vattnet kommer att specificeras separat. Villkoren för leveranserna liknar således i hög grad de som beskrivs i EU-domen Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, C-42/14, EU:C:2015:229, i punkterna 39–41. HFD drar därför slutsatsen att det av den domen följer att sökandenas tillhandahållanden av el och/eller vatten ska anses vara fristående från bostadsupplåtelserna och att de därmed är skattepliktiga. Skatterättsnämndens förhandsbesked ska således ändras. Vidare framför HFD att SRN inte har haft anledning att ta ställning till frågan om det föreligger rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt för inköp och installation av anläggningar för el respektive vatten. Målet ska därför visas åter till nämnden för behandling av den frågan.

Skatteverkets kommentar

HFDs dom bekräftar den bedömning, avseende tillhandahållande av el m.m. som Skatteverket gör i sitt ställningstagande En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt (2018-02-09, dnr 202 54979-18/111). När det gäller frågan om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt för inköp och installation av el- och vattensystem visas den åter till Skatterättsnämnden för prövning. Skatteverkets bedömning av avdragsrätten framgår av ställningstagandet.

Referenser

C-42/14 Wojskowa Agencia Mieszkaniowa

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%