Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Stadigvarande vistelse – HFD, mål nr 2659-19 och 236-19

Datum: 2020-01-29

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 8–32838

Högsta förvaltningsdomstolens domar den 30 oktober 2019, mål nr 236-19 och 2659-19.

Sammanfattning

En vistelse årligen i Sverige under fyra sommarmånader samt för kortare oregelbundna besök under ytterligare högst tre veckor under resterande del av året har ansetts vara så pass omfattande att en stadigvarande vistelse föreligger. Vid en vistelse årligen i Sverige under tre månader under sommaren och tre veckor i samband med påsken samt eventuellt under ytterligare sammanlagt högst två veckor för kortare, oregelbundna besök under resterande del av året har dock så inte ansetts vara fallet.

Referat

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 30 oktober 2019 avgjort två stycken mål angående stadigvarande vistelse i Sverige (3 kap. 3 § 2 inkomstskattelagen (1999:1229). I båda fallen var det fråga om överklagade förhandsbesked. I mål nr 2659–19 vistas personen årligen i Sverige under tre månader under sommaren och tre veckor i samband med påsken samt eventuellt under ytterligare sammanlagt högst två veckor för kortare, oregelbundna besök under resterande del av året. Vistelserna om tre månader respektive tre veckor anses inte medföra att hon ska anses stadigvarande vistas här. Även med beaktande av de kortare och oregelbundna besöken i Sverige om sammanlagt högst två veckor är vistelsen här inte av sådan omfattning att den ska anses stadigvarande. Hon ska därmed inte på grund av stadigvarande vistelse anses obegränsat skattskyldig i Sverige. HFD fastställer därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 84–18/D).

I det andra målet (mål nr 236–19) vistas personen årligen i Sverige under fyra sommarmånader samt för kortare oregelbundna besök under ytterligare högst tre veckor under resterande del av året. Enbart det förhållandet att hon regelbundet kommer att tillbringa fyra sammanhängande månader i Sverige kan inte medföra att hon ska anses vistas stadigvarande här. Med beaktande av de kortare och oregelbundna besöken i Sverige om högst tre veckor är dock vistelsen här av sådan omfattning att den ska anses som stadigvarande (jfr RÅ 2008 ref. 56). Hon är därför obegränsat skattskyldig i Sverige. HFD ändrar därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked (62–18/D).

Skatteverkets kommentar

Begreppet stadigvarande vistelse är inte närmare definierat i inkomstskattelagen. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att det av praxis följer att som stadigvarande vistelse i Sverige räknas i princip en sammanhängande tidsperiod om sex månader eller mer (prop. 2004/05:19 s. 30). Tillfälliga avbrott i vistelsen har inte tillmätts någon betydelse (RÅ 1997 ref. 25). Av rättspraxis följer att om vistelsen i Sverige understiger en tidsperiod om sex månader ska bedömningen, av om den ska anses vara stadigvarande, göras med utgångspunkt i vistelsens längd, omfattning och regelbundenhet. Med hänvisning till RÅ 2008 ref. 56 har i mål nr 236–19 en regelmässig vistelse i Sverige årligen under fyra sommarmånader samt för kortare oregelbundna besök under ytterligare högst tre veckor under resterande del av året ansetts vara så pass omfattande att en stadigvarande vistelse föreligger. Vid en regelmässig vistelse i Sverige årligen under tre månader under sommaren och tre veckor i samband med påsken samt eventuellt under ytterligare sammanlagt högst två veckor för kortare oregelbundna besök under resterande del av året har dock så inte ansetts vara fallet (mål nr 2659–19).

Referenser

RÅ 2008 ref. 56.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%