Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

En stiftelse kan främja ett allmännyttigt ändamål genom att lämna bidrag till ett aktiebolag – HFD, 2019 ref. 59

Datum: 2020-01-30

Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 8-42314

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 2 december 2019, mål nr 5691-18, HFD 2019 ref. 59.

Sammanfattning

En stiftelse har ansetts främja ett allmännyttigt ändamål genom att lämna bidrag till ett aktiebolag som utan vinstsyfte bedriver utbildning och vetenskaplig forskning. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Referat

En stiftelse lämnar bidrag till ett aktiebolag som bedriver högskoleverksamhet. Frågan i målet är om stiftelsen genom sådant bidrag kan anses främja ett allmännyttigt ändamål. Av högskolebolagets bolagsordning framgår att bolaget ska bedriva forskning och utbildning och verksamheten syftar inte till att bereda vinst åt ägarna.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en stiftelse kan främja ett allmännyttigt ändamål antingen genom egen verksamhet eller genom att lämna bidrag till allmännyttig verksamhet som bedrivs av en annan organisation. Det finns inget krav på att den mottagande organisationen ska vara inskränkt skattskyldig. Det finns inte heller några begränsningar vad gäller i vilken form mottagaren ska bedriva sin verksamhet.

Högskolebolaget bedriver utbildning och forskning. Syftet är inte att bereda vinst åt aktieägaren och det står därmed klart att bolaget främjar allmännyttiga ändamål.

Bolaget bedriver även uppdragsforskning. Sådan forskning är inte allmännyttig om den är för nära kopplad till ett enskilt företag eller en grupp av företag. Det saknas uppgifter om uppdragsforskningens innehåll men av lämnade handlingar framgår att intäkterna i bolagets kommersiella verksamhet under de senaste fem åren inte har överstigit fyra procent.

Mot denna bakgrund slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att stiftelsen genom att lämna bidrag till bolaget främjar ett allmännyttigt ändamål.

Skatteverkets kommentar

Av förarbetena framgår att ett allmännyttigt ändamål kan främjas genom att bidrag lämnas till en annan ideell organisation som uppfyller ändamålskravet enligt 7 kap. 4 § inkomstskattelagen. Den som lämnar bidraget behöver däremot inte kontrollera att mottagaren uppfyller samtliga krav för inskränkt skattskyldighet. Skatteverkets inställning har därför varit att mottagande organisation ska vara en sådan juridisk person som faktiskt kan bli inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen, dvs. en stiftelse, ideell förening eller ett registrerat trossamfund.

Högsta förvaltningsdomstolen har emellertid genom avgörandet slagit fast att även bidrag som lämnas till aktiebolag under vissa förutsättningar kan anses främja allmännyttiga ändamål. Som skäl angavs att bolaget främjar allmännyttiga ändamål och att syftet inte är att bereda vinst åt ägarna. Det framgår också att det har betydelse i vilken omfattning bolaget bedriver verksamhet som inte är allmännyttig.

Referenser

7 kap. 4 och 5 §§ IL

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...