Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Fritidsbostad som tillfälligt använts som bostad ger inte väsentlig anknytning – HFD mål nr 3573–19

Datum: 2020-06-01

Områden: Inkomstskatt (Obegränsat eller begränsat skattskyldig?)

Dnr: 8–303132

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 22 maj 2020, mål nr 3573–19

Sammanfattning

En bostad som såväl före som efter en tillfällig bosättning där använts som fritidsbostad ger inte väsentlig anknytning när bostaden i fråga aldrig använts som gemensam familjebostad.

Referat

AA, som är svensk medborgare, flyttade från Sverige 1993. När hennes make fick en tjänst vid den serbiska ambassaden här 2013 flyttade hon tillbaka hit tillsammans med maken och deras dotter. Under åren 2013–2017 bodde familjen i en hyreslägenhet i Stockholm.

I september 2017 flyttade AAs make tillbaka till Serbien på grund av sitt arbete. Vid den tidpunkten stod det emellertid inte klart vilken tjänst han skulle få och var han skulle bli placerad. Eftersom familjen ville undvika att flytta flera gånger på kort tid följde AA och dottern inte med maken till Serbien. Efter att ha flyttat ut från den gemensamma familjebostaden bosatte de sig i stället tillfälligt på familjens fritidsfastighet i Sverige. Bosättningen där varade till december 2018, då de flyttade efter maken till Serbien.

AA hade köpt fritidsfastigheten i Sverige redan 2010. Innan hon och dottern bosatte sig där hade den använts enbart för fritidsändamål och den kommer att användas så även i fortsättningen.

Skatterättsnämnden fann att AA har väsentlig anknytning till Sverige och att hon därför är obegränsat skattskyldig här. Särskild vikt fästes vid att AA och dottern före utflyttningen hade varit bosatta på familjens fritidsfastighet, vilket enligt nämnden gav den karaktär av permanentbostad.

Av Högsta förvaltningsdomstolens bedömning framgår att fritidshuset aldrig har utgjort permanentbostad för hela familjen. I stället har det varit fråga om en tillfällig bosättning där för AA och dottern som har skett som ett led i familjens påbörjade utflyttning från Sverige.

Vid en samlad bedömning av redovisade omständigheter, däribland att hon i januari 2019 avvecklade en enskild firma i Sverige, finner Högsta förvaltningsdomstolen att AA från och med februari 2019 inte ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige och att hon därmed inte av det skälet är obegränsat skattskyldig här.

Skatteverkets kommentar

I det aktuella fallet anskaffades fritidsbostaden flera år innan bosättningen skedde där och den har både före och efter det använts som fritidsbostad. Bosättningen i fritidsbostaden var tillfällig i avvaktan på makens nya stationering och den har aldrig använts som gemensam familjebostad.

Mot bakgrund av de speciella omständigheterna i detta fall överensstämmer Skatteverkets syn med Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%