Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt hänförlig till anläggning för el och vatten i ett bostadshus – SRN 2020-06-08, dnr 64-19/I

Datum: 2020-06-24

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 8-344335

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 8 juni 2020 med dnr 64-19/I.

Referat

Den fråga som var föremål för bedömning i Skatterättsnämnden är om avdragsrätt föreligger för den ingående mervärdesskatt som belöper på inköp och installation av anläggning för el och vatten i bostadshus.

Skatterättsnämnden meddelade att sökandena har rätt till avdrag för den ingående skatt som avser inköp och installation av anläggningar för el respektive vatten i den utsträckning anläggningen är hänförlig till den skattepliktiga omsättningen av el och vatten till hyresgästerna. Däremot föreligger inte avdragsrätt till den del anläggningarna nyttjas för central förbrukning i gemensamma utrymmen eftersom dessa förvärv inte leder till någon skattepliktig omsättning.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar inte Skatterättsnämndens bedömning. Skatteverket anser att de i förhandsbeskedet bedömda förvärven av el- och vattensystem i sin helhet omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Skatteverket kommer därför att överklaga Skatterättsnämndens förhandsbesked till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatteverkets uppfattning i fråga om avdragsrätt för el- och vattensystem framgår av ställningstagandet 2018-02-09 med dnr 202 54979-18/111, ”En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt”.

Referenser

8 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...