Rättsfall från Kammarrätten i Göteborg

Avdragsrätt för ingående skatt i bidragsfinansierat projekt – KNRG, mål nr 6162-19 och 6163-19

Datum: 2020-06-26

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 8-345345

Kammarrätten i Göteborgs domar den 29 maj 2020 med mål nr 6162-19 och 6163-19.

Sammanfattning

Kammarrätten har prövat en fråga om avdragsrätt för ingående skatt på kostnader i helt bidragsfinansierade projekt. Enligt kammarrättens bedömning är ett bolags tillhandahållande av kostnadsfria företagsutbildningar inte en särskild verksamhet utan utbildningarna tillhandahålls inom ramen för bolagets skattepliktiga verksamhet. Kammarrätten anser att tillhandahållandet av de kostnadsfria utbildningarna gynnar bolagets skattepliktiga verksamhet och därför finns det ett direkt och omedelbart samband mellan den mervärdesskatt som betalats i samband med aktuella förvärv och bolagets samlade skattepliktiga verksamhet. Avdragsrätt finns därför för ingående skatt på kostnader hänförliga till dessa kostnadsfria företagsutbildningar såsom allmänna kostnader.

Skatteverket delar inte kammarrättens uppfattning att bolaget har rätt till avdrag för ingående skatt för kostnader i samband med bolagets tillhandahållande av kostnadsfria utbildningar i projektet. Skatteverket anser inte att bolaget har visat på vilket sätt de kostnadsfria utbildningarna skulle kunna ha ett samband med den skattepliktiga verksamheten. Även om det skulle kunna finnas omständigheter som tyder på att de kostnadsfria utbildningarna kan anses gynna bolagets skattepliktiga verksamhet så instämmer Skatteverket inte i kammarrättens bedömning att den omständigheten är tillräcklig för att kostnaderna anses ha ett direkt och omedelbart samband med hela den ekonomiska verksamheten. Enligt Skatteverkets uppfattning krävs det att kostnaderna är nödvändiga för den ekonomiska verksamheten för att det ska vara frågan om ett direkt och omedelbart samband med den samlade ekonomiska verksamheten när det gäller kostnader som i sig avser icke-ekonomiska transaktioner. I det aktuella fallet finns det endast eventuellt ett indirekt samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet. Istället har den ingående skatten på kostnaderna samband med de icke-ekonomiska transaktionerna och avdragsrätt för ingående skatt på dessa kostnader saknas därmed.

Skatteverket har därför överklagat kammarrättens dom till Högsta Förvaltningsdomstolen och har begärt prövningstillstånd.

Referat

Kammarrätten har prövat en fråga om avdragsrätt för ingående skatt på kostnader i helt bidragsfinansierade projekt. I målet bedrev ett bolag bl.a. skattepliktig verksamhet genom försäljning av företagsutbildningar. Bolaget har också deltagit i ett projekt som finansieras genom bidrag från EUs sociala strukturfond. Deltagarna på utbildningar inom detta projekt betalade inget för att vara med på utbildningarna.

Enligt kammarrättens bedömning är bolagets tillhandahållande av kostnadsfria företagsutbildningar inte en särskild verksamhet, utan utbildningarna tillhandahålls inom ramen för bolagets skattepliktiga verksamhet tillhandahållande av företagsutbildningar. Kammarrätten anser vidare att tillhandahållandet av de kostnadsfria utbildningarna gynnar bolagets skattepliktiga verksamhet genom att locka kunder till bolagets avgiftsbelagda företagsutbildningar. Därför finns det enligt kammarrättens mening ett direkt och omedelbart samband mellan den mervärdesskatt som betalats i samband med aktuella förvärv och bolagets samlade skattepliktiga verksamhet. Avdragsrätt finns därför för ingående skatt på kostnader som i sig avser dessa kostnadsfria utbildningar.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar inte kammarrättens uppfattning att det finns avdragsrätt för ingående skatt på kostnaderna i projektet.

Rätten till avdrag för ingående skatt förutsätter att det föreligger ett direkt och omedelbart samband mellan ett förvärv av en vara eller tjänst och en eller flera skattepliktiga utgående transaktioner eller att den ingående skatten avser en allmän omkostnad i en verksamhet som medför skattskyldighet till mervärdesskatt. Detta gäller oavsett hur det aktuella förvärvet har finansierats.

Bolagets kostnadsfria utbildningar har finansierats genom mervärdesskattefria bidrag i ett projekt och det har inte funnits någon omsättning i mervärdesskattelagens mening i det projektet. Inköpen inom projektet går alltså inte att knyta direkt till någon mervärdesskattepliktig verksamhet utan de förvärv som bidragen används till avser de kostnadsfria utbildningarna, dvs. icke-ekonomiska transaktioner/aktiviteter.

En utgående transaktion som inte omfattas av mervärdesskattesystemet kan inte i sig medföra att en rätt till avdrag uppkommer för ingående skatt på inköp som avser denna transaktion. Bara för att en beskattningsbar person har andra transaktioner som medför skattskyldighet eller i övrigt bedriver en verksamhet som omfattas av skattskyldighet medför inte i sig att avdragsrätt finns. Det är alltså kopplingen till utgående skattepliktiga transaktioner som är av betydelsen för bedömningen om avdragsrätten finns.

Högsta Förvaltningsdomstolen har uttalat att en beskattningsbar person även kan syssla med sådant som inte utgör omsättning i MLs mening och som därmed faller utanför mervärdesskattesystemet (RÅ 2010 ref. 98). Avdrag kan inte medges om den ingående skatten har en direkt och omedelbar koppling till sådana icke-ekonomiska transaktioner, dvs. transaktioner utanför mervärdesskattesystemet. Däremot kan avdrag medges om kostnaderna istället har ett direkt och omedelbart samband med den beskattningsbara personens samlade ekonomiska verksamhet, dvs. när kostnaden är en allmän omkostnad.

För att avgöra om en inköpt vara eller tjänst har ett sådant direkt och omedelbart samband med hela den ekonomiska verksamheten måste det objektiva syftet med transaktionen beaktas. Enbart ett vagt eller otydligt samband mellan förvärvet och den samlade ekonomiska verksamheten är inte tillräckligt. Detsamma gäller om det endast finns ett indirekt samband eller ett orsakssamband. Det innebär att även om det slutliga syftet är att gynna den ekonomiska verksamheten så är en sådan indirekt koppling inte tillräcklig (C-104/12, Becker, punkterna 29 och 32, C-432/15, Bastová, punkt 50 och C-132/16, Iberdrola, punkt 31).

Enligt Skatteverkets uppfattning krävs det att kostnaden är nödvändig för den ekonomiska verksamheten för att det ska vara frågan om ett direkt och omedelbart samband med den samlade ekonomiska verksamheten när det gäller kostnader som i sig har en koppling till icke-ekonomiska transaktioner (jfr C-132/16, Iberdrola, punkterna 33–34). Skatteverket anser inte att bolaget har visat på vilket sätt de kostnadsfria utbildningarna skulle kunna ha ett samband med den skattepliktiga verksamheten (jfr RÅ 2010 ref. 98). Även om det skulle kunna finnas omständigheter som tyder på att de kostnadsfria utbildningarna kan anses gynna bolagets skattepliktiga verksamhet så instämmer Skatteverket inte i kammarrättens bedömning att den omständigheten gör att kostnaderna har ett direkt och omedelbart samband med hela den ekonomiska verksamheten. Skatteverket anser att ett sådant eventuellt samband med den samlade ekonomiska verksamheten är för vagt, dvs. det finns endast ett indirekt samband.

Sammantaget anser Skatteverket att det saknas ett direkt och omedelbart samband mellan bolagets kostnader för utbildningarna inom projektet och bolagets samlade ekonomiska verksamhet. Istället har den ingående skatten på kostnaderna samband med de icke-ekonomiska transaktionerna/den icke-ekonomiska verksamheten. Avdragsrätt för ingående skatt för kostnaderna hänförliga till projektet saknas därmed.

Skatteverket har därför överklagat kammarrättens dom till Högsta Förvaltningsdomstolen och har begärt prövningstillstånd.

Skatteverket uppfattning i fråga om avdragsrätt för kostnader hänförliga till icke-ekonomiska transaktioner framgår bl.a. av ställningstagandet Skattskyldighet och avdragsrätt till mervärdesskatt för föreningar, stiftelser m.fl. som har till syfte att stimulera entreprenörskap och nyföretagande med dnr 130 455977-05/111 och ställningstagandet Mervärdesskatt vid mottagande av bidrag från EUs strukturfonder med dnr 131 568530-09/111. Det synsätt som framgår av dessa ställningstaganden är således oförändrat.

Referenser

8 kap. 3 §§ mervärdesskattelagen (1994:200, ML)

Artikel 168 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet)

RÅ 2010 ref. 98

C-104/12, Becker

C-126/14, Sveda

C-432/15, Bastová

C-132/16, Iberdrola

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...