Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen

Beskattning av personaloptioner – HFD, mål nr 406-20

Datum: 2020-10-02

Områden: Inkomstskatt (Kapital, Tjänst)

Dnr: 8-503547

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 8 september 2020.

Sammanfattning

Målet gäller ett överklagat förhandsbesked avseende tillämpningen av de särskilda bestämmelserna om personaloptioner i 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Den fråga som prövas i målet är om kravet i 11 a kap. 5 § första stycket IL, att personaloptionen ska utnyttjas för förvärv av andelar i företaget, är uppfyllt när aktieförvärvet genomförs genom att Sökanden erhåller teckningsoptioner som omedelbart och ovillkorligen används för att teckna aktier i bolaget.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår fast att aktieförvärvet uppfyller kravet i 11 a kap. 5 § första stycket IL.

Domen innebär att man under de förutsättningar som gäller i målet ska bortse från förvärvet av teckningsoptionen vid bedömningen enligt 11 a kap. 5 § första stycket IL. Personaloptionen ska därmed anses ha utnyttjats för förvärv av andelar i företaget.

Referat

Sökanden har av sin arbetsgivare erbjudits att vederlagsfritt få personaloptioner. Optionerna ger sökanden rätt att förvärva aktier i det bolag där hen är anställd mot ett visst lösenpris. Aktieförvärvet ska ske genom användande av teckningsoptioner enligt ett visst förfarande.

Förfarandet innebär att bolaget emitterar teckningsoptioner som samtliga tecknas av bolaget. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i bolaget. Om sökanden väljer att utnyttja sina personaloptioner inleds förvärvet genom att hen ger in en anmälningssedel till bolaget. Anmälan är bindande och kan inte återkallas. Anmälan innehåller även en fullmakt för en av bolaget utsedd person att, i sökandens namn och för hens räkning, utnyttja teckningsoptioner för att verkställa förvärvet av aktier. Bolaget överlåter därefter ett antal teckningsoptioner till sökanden. Dessa utnyttjas sedan omedelbart för att teckna aktier i bolaget. Aktieteckningen sker genom bolagets försorg med stöd av den lämnade fullmakten. Tilldelning av aktier beslutas därefter av styrelsen och aktierna registreras.

HFD anförde att kravet i 11 a kap. 5 § IL på att personaloptionen ska utnyttjas för förvärv av andel i företaget syftar till att säkerställa att den anställde genom utnyttjandet av optionen blir delägare i företaget och därigenom får del av vinsterna i detta. Av lämnade förutsättningar framgår att villkoren för de i målet aktuella personaloptionerna är utformade så att om sökanden väljer att utnyttja personaloptionerna så leder detta ovillkorligen till att hen blir delägare i bolaget. Aktieförvärvet ska vidare genomföras med användande av ett i aktiebolagslagen anvisat och reglerat förfarande för förvärv av nya aktier. Den omständigheten att förvärvet innefattar även det ledet att sökanden först erhåller teckningsoptioner vilka därefter omedelbart utnyttjas för förvärv av aktier kan enligt HFD mot den bakgrunden inte anses innebära att sökanden utnyttjar personaloptionerna för att förvärva något annat än andelar i bolaget. Kravet på att optionsinnehavaren utnyttjar personaloptionen för förvärv av andel i företaget är således uppfyllt.

Skatteverkets kommentar

Det är Skatteverkets uppfattning att de särskilda bestämmelserna om personaloptioner i 11 a kap. IL inte kan tillämpas när personaloptionen ger rätt att förvärva teckningsoptioner. Detta eftersom en teckningsoption inte utgör en andel i ett företag och att villkoret i 11 a kap. 5 § första stycket IL därmed inte är uppfyllt. Skatteverket har redogjort för denna uppfattning i ställningstagandet ”Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner” (2018-08-22, dnr 202 229352-18/111).

HFD slår nu fast att villkoret i 11 a kap. 5 § första stycket IL inte hindrar att teckningsoptioner används som ett led i utnyttjandet av personaloptionen, under de förutsättningar som beskrivits av sökanden. I målet lyfter HFD fram att aktieförvärvet är en ovillkorlig följd av att optionsinnehavaren väljer att utnyttja personaloptionen, samt att aktieförvärvet följer ett i aktiebolagslagen reglerat förfarande.

I det förfarande som prövats i målet utnyttjades teckningsoptionen omedelbart och ovillkorligen för förvärv av aktier i företaget och det fanns ingen möjlighet för den anställda att förfoga över teckningsoptionen på annat sätt. Domen innebär att man i en sådan situation ska bortse från förvärvet av teckningsoptionen i bedömningen av 11 a kap. 5 § första stycket IL och att personaloptionen ska anses ha utnyttjats för förvärv av andelar i företaget.

Skatteverket har med anledning av domen publicerat ett nytt ställningstagande (2020-10-02, dnr 8-503544), som ersätter det tidigare ställningstagandet ”Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner”.

Referenser

11 a kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL

Skatteverkets ställningstagande den 22 augusti 2018, Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner, dnr 202 229352-18/111.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...