Resultat nr 1 2013

Frågor och svar

Får inte hoppa skattekontot

Vi undrar hur vi ska bokföra betalningen till Skatteverket av exempelvis arbetsgivaravgifter. Är det okej att ”hoppa över skattekontot”? I stället för att först boka betalningen från banken in till skattekontot (D 1630 K 1930) och sen från skattekontot mot skulden (D 2730 K 1630)?

Bokföringsnämnden har angett att bokföringsskyldiga juridiska personer som är skattesubjekt ska ha ett konto i redovisningen som visar alla transaktioner som träffar skattekontot och om det finns en fordran eller skuld i förhållande till skatteverket. Det är alltså inte förenligt med god redovisningssed att hoppa över bokföring av transaktioner på skattekontot. Se även Bokföringsnämndens uttalande 97:2 ”Redovisning av avräkning mot skattekonto hos skattemyndigheten m.m.”.

Vad är behandlingshistorik?

Min redovisningskonsult skickar mig något som hon kallar behandlingshistorik varje år. Vad är det, och vad ska jag med det till?

Din redovisningskonsult gör helt rätt som skickar behandlingshistoriken till dig. Behandlingshistoriken är en del av räkenskapsinformationen som du som företagare och bokföringsskyldig ska arkivera i 7 år. Med behandlingshistorik avses den dokumentation som gör att man i efterhand kan följa vilka behandlingsregler, exempelvis konteringsregler och automatkonteringar, som har tillämpats för olika bokföringsposter vid olika tidpunkter. Se även Bokföringsnämndens rekommendation BFN R 10 Systemdokumentation och behandlingshistorik.

Musik

Jag driver en frisersalong. Om jag låter radion stå på hela dagen så att mina kunder och vi som arbetar kan lyssna på bakgrundsmusik, måste jag då betala pengar till STIM?

Musikskaparnas intresseorganisation STIM framhåller gärna fördelarna med att skapa en ändamålsenlig atmosfär i verksamheten genom ett ”väl genomtänkt musikval”. Enligt organisationen behöver alla företagare en musiklicens från STIM när man spelar musik på företaget. Det gäller oavsett om man spelar upp musiken från radio, cd-spelare, hårddisk eller någon annan typ av musikspelare – eller om man har tv i lokalen. Det är den som driver verksamheten som är ansvarig för att skaffa licensen.

Prisexempel: För daglig uppspelning av bakgrundsmusik i en lokal som är mindre än 100 kvm är årsavgiften 1.450 kr.

Frågor om RUT-avdrag

På vilket sätt skiljer sig de nya reglerna om RUT-avdrag för läxhjälp från vad som gällde tidigare? Jag tänker att man redan före årsskiftet kunde få skattereduktion för barnvakt som hjälper till med läxorna? Vad är skillnaden nu?

Även före 1 januari 2013 medgav inkomstskattelagen skattereduktion för barnpassning. Barnvakten kunde då hjälpa barn i grundskolan med läxorna som ett led i arbetet. I år utvidgades möjligheten till hjälp med läxläsning och annat skolarbete för barn i grund- och gymnasieskola, och innefattar hjälp med skolarbete utan inslag av barnpassning. Arbetet ska omfattas av läroplan, kursplan eller ämnesplan för den aktuella skolformen.

Jag och min fru är skilda och barnen bor växelvis hos oss. Jag undrar, vad menas med att läxhjälpen ska vara utfört i ”bostaden” för att man ska kunna göra RUT-avdrag? Måste det arbete jag begär skattereduktion för ha utförts i mitt hem, eller går det lika bra i min före detta hustrus?

Med ”bostaden” avses i det här fallet den bostad där barnet bor. Om barnet har växelvis boende anses det ha två bostäder. Arbetet kan vara utfört i vilken av dessa bostäder som helst. Barn som dessutom har ett eget boende, till exempel för att bo närmare skolan i veckorna, anses ha ytterligare en bostad. Läxhjälpsarbetet kan alltså utföras även i denna bostad.

Jag har fått ett presentkort på läxhjälpstjänster av en väninna. Kan jag få skattereduktion om jag betalar med det?

Ett presentkort räknas som betalningsmedel vid köp av husarbete, under förutsättning att det finns ett nominellt belopp angivet på det.

Ett presentkort på en viss tjänst, till exempel läxhjälpstjänster, utan angivet nominellt belopp anses däremot inte kunna jämställas med betalning och ger därför inte rätt till skattereduktion. Det avgörande är alltså om det finns ett nominellt belopp angivet på presentkortet.

Jag har fått ett presentkort på husarbete som julgåva från min arbetsgivare. Jag har hört att det finns en övre gräns för vad en sådan gåva får kosta för att vara skattefri. Ska det belopp jag får i skattereduktion också räknas in i gåvans värde?

Arbetsgivare kan ge julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor till sina anställda utan att detta utgör en skattepliktig förmån. Gåvan kan bestå av vad som helst utom kontanta medel för att betraktas som skattefri gåva. Skatteverket har i sina Allmänna råd angivit en övre beloppsgräns för skattefri julgåva på 450 kr. Att vissa presentkort vid inlösen kan ge mottagaren rätt till skattereduktion påverkar inte värdet av den skattefria gåvan. Beloppet som kan erhållas i skattereduktion ska alltså inte räknas in i gåvans värde.

Anna nord

Charlotta danielsson

Helena Eibertsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...