Resultat nr 5 2013

Frågor och svar

Komponentavskrivning i K2

Jag har ett aktiebolag som äger en fastighet. Jag skulle nu vilja börja tillämpa K2 men min redovisningskonsult säger att jag i så fall inte kan fortsätta att ha olika avskrivningstider på hissen, taket och resten av byggnaden. Är det så?

Ja, så är det. Regelverket K2 (BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag) är ett förenklingsregelverk, vilket innebär att det inte tillåter alla redovisningslösningar. K2 anger att delar av en enhet tillsammans utgör en anläggningstillgång om varje del är nödvändig för att enheten ska kunna fungera ”i enlighet med sin grundläggande funktion”. Även delar som har ett naturligt inbördes samband och förvärvas för att användas som en enhet utgör en anläggningstillgång. Det innebär att det inte är möjligt att dela upp en anläggningstillgång i komponenter med olika nyttjandeperioder och avskrivningstider. Om du vill dela upp fastigheten och tillämpa komponentavskrivning med olika nyttjandeperioder går det bra, men då måste du välja huvudregelverket K3 (BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning) i stället. Det kan ju förvisso finnas fler orsaker som gör att K2 inte är lämpligt för ditt företag, så be din redovisningskonsult eller revisor om råd inför bytet.

Månadsuppgifter – blir de av?

Det har rapporterats att det inte blev något av månadsrapporteringen och att det är bra för de mindre företagen – men vad är det som nu inte behöver rapporteras, och kan vi lita på att det inte bara kommer om ett år eller två i stället?

Den här frågan delar alliansregeringen. Moderaterna vill att rapporteringen till staten av anställdas löner ska ske på månadsbasis istället för som nu på årsbasis för att man ska få mer korrekta belopp i exempelvis Försäkringskassans utbetalningar. Centern är emot.

Proposition i frågan var att vänta under våren, men i vårbudgeten nämndes det i förbigående att frågan är en av dem som måste beredas vidare och att den inte heller ingår i det som man planerar att besluta i höst. Parallellt med detta har Skatteverket sagt att det behövs ett och ett halvt år mellan beslut och ikraftträdande för att det ska fungera rent praktiskt.

Det blir med andra ord ingenting nu, men det finns en bred politisk vilja att få bättre underlag för utbetalningarna från socialförsäkringssystemen. Hur det kan förenas med viljan att förenkla för företagen återstår dock att se.

Dragigt på jobbet

På min tidigare arbetsplats besvärades jag ofta av drag från ventilationen. Är det verkligen okej?

Enligt Arbetsmiljöverket får den luft som tillförs lokalen inte orsaka drag. Vid normala inomhustemperaturer behöver lufthastigheten vara mindre än 0,2 meter per sekund där man vistas för att luften ska uppfattas som dragfri. En vanlig orsak till problem med drag är att en arbetsplats ligger för nära ett golvplacerat tilluftsdon. Prata med ditt skyddsombud om du har sådana problem.

Trängselskatt avdragsgill?

Jag använder min bil till och från mitt arbete, och måste betala trängselskatt. Kan jag sedan dra av trängselskatten? När ska avdraget i så fall göras?

Ja, men du får bara göra avdrag för trängselskatten om du har avdragsrätt för bilresorna. Avdraget måste göras under det år arbetsresorna företagits även om betalningen för resorna skett först året därpå. Betalning för trängselskatt ska ske månadsvis senast två månader efter perioden.

Anställningsstöd och driva eget samtidigt?

Kan en person som är anställd med särskilt anställningsstöd eller som har ett nystartsjobb hos en arbetsgivare aktivera ett tidigare inaktivt eget bolag vid sidan av denna anställning? Alltså, är det tillåtet för någon som är anställd på särskilt anställningsstöd eller på ett nystartsjobb att driva företag vid sidan om – eller finns det inskränkningar på samma sätt som det finns för a-kassa/aktivitetsstöd?

Enligt Arbetsförmedlingen kan en person med särskilt anställningsstöd eller nystartsjobb hos en arbetsgivare aktivera ett tidigare inaktivt eget bolag vid sidan av denna anställning om det sker utanför personens arbetstid och arbetsgivaren ger sitt medgivande till detta. Det är alltså en uppgörelse mellan den anställde och arbetsgivaren.

Pågående arbeten i redovisningen

Jag har ett byggföretag med flera jobb som är pågående vid årsskiftet. Det är jobb på löpande räkning och jag redovisar enligt alternativregeln. Min revisor säger nu att jag inte får ha posten pågående arbeten i balansräkningen vilket jag tycker är mycket konstigt. Jag har ju jobb som jag har lagt ner kostnader för material på vid årsskiftet. Vad gör jag av dem?

Din revisor har rätt. Du har valt att redovisa dina uppdrag på löpande räkning enligt alternativregeln som i korthet innebär att du inte intäktsredovisar jobben förrän du fakturerar. Kostnaderna som uppkommer för material ska redovisas när materialet levereras eller förbrukas. Det innebär att du ofta får kostnaderna (eller del av kostnaderna) på ett räkenskapsår och intäkterna på ett annat. Om du inte vill ha det så kan du börja tillämpa huvudregeln istället som innebär successiv vinstavräkning, vilket ger en bättre bild av ditt resultat.

Anna Nord, David Nylund, Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...