Resultat nr 2 2014

Frågor och svar

Rättelse av fel i bokföringen

När jag i december jobbar med bokföringen för november månad upptäckte jag en faktura som är daterad i september. Hur ska jag göra – fakturan är betalad men inte bokförd alls?

Du ska bokföra fakturan när du upptäcker att den är missad. Eftersom du sitter med novemberunderlagen nu kan du boka in den till exempel per 30 november. Det är fråga om rättelse av ett fel och det ska göras i den period du arbetar med när du upptäcker felet.

Redovisningsperiod september är stängd och avslutad, sista möjliga datum att bokföra i denna redovisningsperiod var den sista oktober. Överväg att rätta skattedeklarationen eftersom momsen är avdragsgill i skattedeklarationen för september.

Det här är inte någon ovanlig fråga och det har på många håll förekommit att rättelser skedde i gamla perioder. Det är inte förenligt med bokföringslagen och här är Bokföringsnämnden tydlig i sin nya normering BFNAR 2013:2. Det nya allmänna rådet gäller från 1 januari 2014 och där finns det tydliga anvisningar om hur man ska göra vid rättelser, men det är egentligen ingen skillnad mot reglerna före årsskiftet. Bokföringsnämnden har i sitt nya allmänna råd bara förtydligat det som gäller. Dessutom har det allmänna rådet nya tydliga tidsgränser för senareläggning av bokföring, vilket är en stor nyhet och en förenkling för företagen.

K2 och uppskjutna skatteskulder

Min revisor säger att jag inte kommer kunna redovisa uppskjutna skatteskulder eller uppskjutna skattefordringar om jag väljer K2-regelverket. Jag förstår inte vad hon menar? Kan ni förklara?

Ett mindre aktiebolag kan fritt välja mellan regelverken K2 och K3. K2 (BFNAR 2008:1) är ett förenklingsregelverk som fungerar utmärkt för en stor del av de mindre aktiebolagen. Regelverket innehåller en del schabloner och begränsningar i redovisningen, just för att det ska vara enkelt och tydligt. En tydlig stoppregel är att det inte är tillåtet med redovisning av uppskjuten skatt. Företag som vill redovisa uppskjuten skatt får i stället välja huvudregelverket K3 (BFNAR 2012:1).

Diskutera gärna vilket regelverk som är bäst och vilka konsekvenser valet innebär för ditt företag med din revisor eller redovisningskonsult.

Idrottsförening inte skattefri?

Vi är en fotbollsförening som drivs ideellt. Under lång tid har vi fått höra att alla ideella föreningar ska bli momspliktiga för allt ifrån kaffeförsäljning och uppåt, men det verkar inte hända någonting. Slipper vi trots allt den här bördan?

Det korta svaret är att ni slipper betala moms på kaffet – åtminstone ett tag till. Det har snart gått sju år sedan EU-kommissionen underkände Sveriges momsundantag för vissa föreningar. Trots det kan inte frågan sägas vara helt utagerad. Den svenska momslagstiftningen anpassades 1 juli 2013 i terminologi så att den bättre stämmer överens med EU:s momsdirektiv. Begreppet beskattningsbar person har införts, och man har även ändrat från yrkesmässig verksamhet till ekonomisk verksamhet, som sedan är knutet till skattskyldighet i inkomstskattelagen. I EU:s momsdirektiv står klart att all ekonomisk verksamhet ska vara momspliktig, så där närmar vi oss EU-rätten.

Men, eftersom föreningarna i fråga är undantagna från inkomstskatt blir de definitionsmässigt undantagna från att bedriva ekonomisk verksamhet enligt mervärdesskattelagen. Den definitionen stämmer dock fortfarande illa överens med den som finns i momsdirektivet.

Regeringen skrev i sin senaste proposition i frågan att diskussion pågår med kommissionen och att föreningsundantaget därför inte behandlas nu. Samtidigt vet vi att ett nytt momsdirektiv är under utarbetande inom EU. En sak är klar i den här frågan, det finns en samsyn från höger till vänster i svensk politik om att man inte vill införa momsplikt för dessa föreningar.

Hobbyn momspliktig?

Jag gillar trädgårdsarbete och har en liten sidoverksamhet på hobbynivå som omsätter 1.000–2.000 kr i månaden och som alltid varit undantagen från moms för att den varit så liten. Nu har jag förstått att det helt plötsligt ska vara moms på den. Vad har hänt?

Det stämmer att sådan verksamhet har blivit momspliktig. Detta gäller från och med den 1 juli 2013. För omsättning som skett före den tidpunkten gäller äldre regler. Givet förutsättningarna i fråganså var din verksamhet alltså undantagen från moms tidigare.

Tidigare fanns en gräns i momslagstiftningen som sa att omsättning under 30.000 kronor per år inte var att betrakta som yrkesmässig och därmed inte heller beskattningsbar vad gäller moms. Från och med den 1 juli 2013 har alltså reglerna ändrats.

Istället för yrkesmässig verksamhet talar man om beskattningsbar person och kraven för att vara en beskattningsbar person har inte motsvarande storleksundantag; det finns inte heller något krav på att verksamheten ska vara lönsam eller ha ett visst syfte. Det enda som spelar roll är att den bedrivs självständigt. Även en hobbyverksamhet med liten omfattning träffas alltså av reglerna.

Se vidare 1 kap. 1 paragrafen och 4 kap. 1 paragrafen mervärdesskattelagen.

Anna Nord, David Nylund, Helena Eibertzon

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...