Resultat nr 1 2015

Noterat

Ogiltligt intyg en dyr affär

Ett företag som importerade olja från Libyen åberopade ett ursprungsintyg som först godkändes av Tullverket. Därefter uppmärksammades att intyget inte var giltigt. Tullverket debiterade bolaget över fem miljoner i tull och moms eftersom tullfrihet inte hade bevisats. När kammarrätten skulle bedöma fallet ansåg domstolen visserligen att Tullverket först begått ett misstag, men att bolaget inte varit tillräckligt noggrant i sin kontroll av ursprungsintyget. Därför fastslogs Tullverkets beslut.

Kammarrätten i Stockholm, 15 december 2014, 2645-14.

Fel redovisat underskott slapp skattetillägg

Rätten att dra av inrullande underskott är begränsad vid ägarförändringar. Den så kallade koncernbidragsspärren innebär att gamla underskott inte får kvittas mot koncernbidrag under ägarbytets beskattningsår och fem år framåt. I ett aktuellt fall hade ett par bolag i en koncern efter ägarförändringar inte redovisat de spärrade inrullade underskotten i deklarationen, vilket föranledde skattetillägg av Skatteverket. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen handlade det emellertid inte om en oriktig uppgift eftersom bolagen inte heller – felaktigt – yrkat på avdrag för ett koncernbidragsspärrat underskott och därigenom reducerat intäkten från koncernbidraget.

Högsta förvaltningsdomstolen, 24 november 2014, 2731–2732-12.

Gamla kundfordringar fick skrivas ned

En nedskrivning av kundfordringar som följer god redovisningssed är avdragsgill, men varje kundfordran ska värderas för sig. I ett aktuellt fall hade ett bolag befarade kundförluster på 364.000 kronor. Skatteverket vägrade avdrag med förklaringen att bolaget inte gjort sannolikt att det fanns ett nedskrivningsbehov; fordringarna hade i och för sig passerat sista betalningsdatum, men det fanns ingen dokumentation om att kunderna skulle ha ställt in betalningarna, försatts i konkurs eller liknande. Kammarrätten tog fasta på att fakturorna förfallit till betalning över 120 dagar (och betydligt längre – upp till flera år), att bolaget upprepade gånger skickat påminnelser via e-post och ringt och påmint och att kunderna främst fanns i Sydamerika och Ryssland. Bolaget hade gjort sannolikt att det fanns behov att skriva ned fordringarna – avdrag skulle därmed medges.

Kammarrätten, 7 november 2014, 4413–4415-13.

Ta med räkenskapsenlig avskrivning till K3

För att räkenskapsenlig avskrivning ska få tillämpas när inventariernas värde beräknas vid övergången till K3 har Skatteverket angett vad som krävs. Övergången till K3 kan innebära att de ingående värdena skiljer sig från de utgående värdena från året före – då kan man tillämpa räkenskapsenlig avskrivning under förutsättning att det skattemässiga avdraget motsvarar avskrivningen i bokslutet. Det sker genom att ackumulerade överavskrivningar justeras så att det redovisade värdet av inventarierna stämmer överens med det skattemässiga värdet.

Skatteverkets ställningstagande, 27 november 2014, dnr 131.656336-14/111.

Rätt att avskeda tafsande kollega

En 55-årig man som arbetade på ett vårdboende ofredade en 22-årig, timanställd, kvinnlig kollega sexuellt vid upprepade tillfällen. Kvinnan talade med sin chef som kontaktade mannen. Mannen avskedades men protesterade och fick stöd av facket. Arbetsdomstolen konstaterade att ord stod mot ord men att kvinnan lämnat en detaljrik och trovärdig berättelse som i vissa delar kunde stödjas av kollegorna. Det ansågs därför bevisat att mannen utnyttjat sin ålder och kvinnans underläge och grovt åsidosatt sina åligganden. Arbetsgivarens avskedande var korrekt.

Arbetsdomstolen, 17 december 2014, A 243/13, 90/14.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...