Innehåll

Resultat nr 10 2015

Frågor och svar

Moms och hästverksamhet

Jag driver en mindre hästverksamhet med tre hästar som används i avel och tävling. De senaste numren av Resultat har innehållit notiser om hur hästverksamhet ska hanteras skattemässigt. Nu är jag förvirrad. Hur är det egentligen med momsplikten? Är jag momspliktig och har jag då rätt till avdrag för ingående moms? Är min verksamhet momspliktig även om den inte är näringsverksamhet inkomstskattemässigt?

För att kunna besvara frågan måste man veta vad det är för slags hästar. Om det gäller trav- eller galopphästar är rättspraxis nämligen annorlunda än vad gäller annan hästverksamhet. Det beror på att det är så betydande priser i trav- och galopptävlingar till skillnad mot hopp-, dressyr och andra hästtävlingar.

För hästverksamhet med trav- och galopphästar är det därför normalt alltid fråga om en så kallad ekonomisk verksamhet, vilket medför skattskyldighet till moms. Det begreppet innebär nämligen att verksamheten syftar till att löpande generera intäkter. Något vinstsyfte krävs inte. En hästägare med trav- eller galopphästar anses då alltid bedriva ekonomisk verksamhet eftersom hästinnehavet primärt syftar till att få prispengar.

Det finns dock undantag. Enligt Skatteverket ska en hästägare som samtidigt är amatörtränare (B-tränare inom travet) med ett fåtal hästar inte anses bedriva ekonomisk verksamhet. Det är, enligt min mening, en felaktig tolkning av reglerna och strider mot EU-rätten och den viktiga neutralitetsprincipen, som innebär att likartade tjänster ska behandlas lika skattemässigt. Om då hästar tävlar i samma lopp, om samma prispengar, måste ägarna behandlas lika skattemässigt. Så är det då inte med Skatteverkets tolkning om några hästar tränas av amatörer och andra av professionella tränare. För de förstnämnda blir prispengarna momsfria, men man saknar rätt till avdrag för ingående moms i verksamheten. För de senare blir det moms på prispengarna, och man har rätt till avdrag för ingående moms.

Om man bedriver avel med trav- eller galopphästar och inte deltar i tävlingar gäller allmänna principer för skattskyldighet till moms avseende försäljning av varor. Hästar är nämligen varor i momshänseende. Den ekonomiska verksamheten blir här den kommande försäljningen av föl. Eftersom sådana föl normalt kommer att delta i trav- eller galopptävlingar och då i ekonomisk verksamhet borde även avelsverksamhet med sådana hästar anses utgöra ekonomisk verksamhet. Så enkelt är det dock inte utan här måste man visa att det är fråga om en ekonomisk verksamhet redan när man anskaffar avelsston.

Det framgår bland annat av den dom från Kammarrätten i Stockholm den 13 oktober 2015 (mål nr 3467-15) som redovisades i Resultat nummer 9. Där hade ett handelsbolag köpt in två galopphästar för avelsbruk. Kammarrätten ansåg att dessa inte var anskaffade för en ekonomisk verksamhet och därför medgavs inte avdragsrätt för ingående moms på inköpen.

Om man bedriver avelsverksamhet med hästar är det en långsiktig verksamhet, med stora affärsmässiga risker. Fölen kan avlida eller skada sig så att dom inte går att sälja med mera. Det är därför viktigt att visa för Skatteverket att det är fråga om en affärsmässig verksamhet. Det kan man göra genom att visa affärsplaner, budgetar, affärskontakter och så vidare.

Om en tävlingsverksamhet kombineras med avel, som du verkar bedriva, bör det betraktas som ekonomisk verksamhet i sin helhet. Tävlingsverksamheten är som nämnts normalt alltid ekonomisk verksamhet i momshänseende. En kombinerad avelsverksamhet måste då betraktas som en naturlig del i tävlingsverksamheten och allt ska då bedömas som en helhet, vilken är en ekonomisk verksamhet.

Vad gäller hästverksamhet med andra hästar än trav-och galopphästar är det ofta svårare att visa att det föreligger ekonomisk verksamhet. För tävlingsverksamhet med hopp- eller dressyrhästar är ofta prispengarna så obetydliga att det inte är dessa som genererar ekonomisk verksamhet. Istället kan man säga att meriterande insatser i tävlingar här ger högre värde på hästarna vid en kommande försäljning och detta i sin tur tyder på att det är fråga om en ekonomisk verksamhet.

I nummer 8 av Resultat refererades en dom från Kammarrätten i Jönköping den 15 juli 2015 (mål nr 3879–3880-14) som avsåg en hästverksamhet (inte trav- eller galopphästar) med fyra hästar, varav tre var till försäljning och den fjärde ett pensionerat avelssto. De samlade intäkterna för tre beskattningsår var 222.500 kr och då fann kammarrätten att det var fråga om en ekonomisk verksamhet som därmed var momspliktig. Vid prövning av om ekonomisk verksamhet föreligger ska en helhetsbedömning göras av objektiva omständigheter i det enskilda fallet. I detta mål var det i princip antalet hästar och storleken på intäkterna som var de objektiva omständigheterna.

Den rättspraxis som finns vad gäller hästverksamhet med andra hästar än trav- och galopphästar kan sägas vara mycket restriktiv. Den här nämnda domen avviker då mot denna praxis.

Den är dock, enligt min uppfattning, helt i linje med EU-rätten och praxis från EU-domstolen. Där saknas tyvärr domar om just hästverksamhet, men det finns domar som gränsar mellan det privata och ekonomisk verksamhet. Exempel på detta är domen C-219/12 Thomas Fuchs, där en privatperson installerade en solcellsanläggning på sin egen villafastighet och sålde överskottsel till utomstående personer. Denna försäljning ansågs utgöra ekonomisk verksamhet. Om verksamheten syftar till att fortlöpande få intäkter ska den betraktas som ekonomisk. I den här nämnda EU-domen var det uppenbart att intäkterna kom löpande vilket inte är givet i en hästverksamhet med avel. När det väl kommer intäkter där i forma av sålda föl, gäller det ofta stora belopp, vilket i sig indikerar att det gäller ekonomisk verksamhet.

De här angivna kriterierna för att det är fråga om en ekonomisk verksamhet gäller inte enbart hästar utan kan appliceras på all verksamhet som gränsar till det privata. Det kan exempelvis gälla köp och försäljning av veteranbilar, hundkennel och deltagande i olika biltävlingar. Det är då viktigt för ett det ska föreligga en ekonomisk verksamhet att man kan visa ordentliga affärsplaner, budgetar, vilka investeringar som planeras eller som har vidtagits, vad man har för erfarenhet från området med mera.

Jan Kleerup

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...