Innehåll

Resultat nr 3 2015

Månadsvis publicering är inte marknadsnotering

För att en fondandel skulle betraktas som marknadsnoterad krävde Kammarrätten i Stockholm att man tydligt ska kunna se dess faktiska omsättning. Annars kan inte vinsten kvittas fullt ut mot förluster på marknadsnoterade andelar.

Realiserade förluster och vinster på marknadsnoterade aktier och fondandelar kan i sin helhet kvittas mot varandra. Redovisningen görs för fysiska personer på blanketten K4 avsnitt A i inkomstdeklarationen. Om resultatet blir negativt, det vill säga om årets förluster på marknadsnoterade aktier och andelar överstiger årets vinster, kvoteras denna nettoförlust till 70 procent, vilket är den avdragsgilla delen. Den kan kvittas mot exempelvis inkomster från andra typer av värdepapper, räntor och utdelningar.

En delägarrätt är marknadsnoterad om den är noterad på svensk eller utländsk börs eller, utan att vara noterad på börs, är föremål för kontinuerlig allmänt tillgänglig notering på grundval av marknadsmässig omsättning. Men begreppet ”marknadsnoterad” är otydligt och har varit föremål för diskussion. 2009 skickade Skatteverket en begäran till finansdepartementet att begreppet borde förenklas och klargöras, men så har inte skett.

I det aktuella målet hade en man kvittat vinsten på fondandelar mot förluster på andra andelar som var marknadsnoterade på blanketten K4 avsnitt A i sin deklaration. Mannen ansåg att de första fondandelarna borde betraktas som marknadsnoterade efter-som fonden publicerade andelarnas värde på sin hemsida varje månad i samband med att teckning och inlösen av andelar kunde ske. Han menade att publiceringen innebar att andelarna var föremål för kontinuerlig och allmänt tillgänglig notering åtminstone vid varje tillfälle då investering eller inlösen kunnat ske.

Resonemanget underkändes av domstolarna. Kammarrätten bedömde att kravet på kontinuerlig notering ska tolkas som att noteringarna måste grunda sig på faktisk, regelbunden omsättning. I det här fallet kunde andelarna visserligen förvärvas och lösas in i slutet av varje månad, samtidigt som kursen publicerades på fondens hemsida, men det fanns inga uppgifter om deras faktiska omsättning.

Domstolen ansåg därför att en publicering av kursen en gång i månaden inte anses uppfylla det krav som ställs på en kontinuerlig notering grundad på en marknadsmässig omsättning. Eftersom andelarna inte var marknadsnoterade hade mannen lämnat oriktig uppgift och det fanns grund för både eftertaxering och skattetillägg.

Kammarrätten i Stockholm, 17 december 2014, 3236–3237-14.

Lisa Bergman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...