Innehåll

Resultat nr 4 2015

Mer jämlika företagare

Socialförsäkringsutredningen föreslår bland annat att det ska bli mindre skillnader i skyddet för den som startar aktiebolag respektive enskild firma.

Socialförsäkringsutredningen blev klar i mars efter drygt fyra års arbete. En av uppgifterna var att se över reglerna i sjukförsäkringen. I dag skiljer sig reglerna åt beroende på vilken företagsform verksamheten har bedrivits i, men i förslaget slopas skillnader mellan aktiebolag och enskild firma när det gäller ersättningen under uppstartsskedet. Den så kallade skyddstiden utökas samtidigt för nystartade aktiebolag från 24 månader till 36 månader.

En viktig nyhet är att det inte längre är den förväntade framtida inkomsten som ska ligga till grund för ersättningen, utan den historiska inkomsten. I normalfallet ska den baseras på den genomsnittliga inkomst som arbetsgivaravgiften baseras på de tolv månader som föregår försäkringsfallet.

Det blir alltså samma beräkningsgrund för sjukpenning och arbetslöshetsersättning. Detta innebär en klar förbättring för tillfälligt anställda och kombinatörer, det vill säga de som driver egen verksamhet vid sidan av en anställning. Dessutom blir det en tydligare koppling mellan pengar som tjänas in och beräkningsgrunden för ersättningen. Den gamla benämningen sjukpenninggrundande inkomst (SGI) byts ut mot ersättningsgrundande inkomst, EGI.

Tidigt i utredningen presenterades ett förslag om att arbetsgivaren skulle lämna månatliga inkomstuppgifter, vilket väckte hård kritik från bland annat organisationen Företagarna som befarade en ökad administrativ börda. Nu är förslaget i stället att en månadsvis inrapportering av så kallad e-inkomst ska ersätta dagens månadsvisa arbetsgivardeklaration och de årliga kontrolluppgifterna. Även fortsättningsvis ska detta ske i mitten av månaden efter den månad som lönen betalats ut. Utredarnas tanke är att detta bör göras elektroniskt direkt från lönesystemet till Skatteverket och att uppgifterna sen ska kunna användas av flera myndigheter och för flera ändamål.

Genom att använda historiska inkomstuppgifter minskar riskerna med under- och överförsäkring menar utredarna. Andra positiva aspekter är att det ska bli lättare för den försäkrade att förutse sitt försäkringsskydd, något som varit eftersträvat. Snabbare handläggning och minskat godtycke är andra positiva effekter av förslaget.

För att hjälpa folk tillbaka till arbete efter sjukdom införs en mer flexibel sjukpenning för att underlätta en stegvis återgång till arbetet. Det ska också införas fler förmånsnivåer än dagens 25, 50, 75 och 100 procent. Det ska bli enklare för mindre arbetsgivare att stötta sina anställda att återgå i arbete genom information, rådgivning och utbildning samt att nuvarande ersättningssystem utvecklas.

Åsa Ohlsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...