Innehåll

Resultat nr 5 2015

Hur ska ägarkretsen bedömas?

Ett indirekt ägande från ett icke fåmansföretag påverkar fåmansföretagets status.

Frågan om ett företag är ett fåmansbolag eller inte avgör om vinst och utdelning ska beskattas som tjänst eller kapital. Det här regleras i de så kallade 3:12-reglerna och som namnet antyder får ett fåmansbolag bara ha ett begränsat antal delägare. Samtidigt räknas alla delägare som arbetar i ett fåmansbolag som en enda delägare, vilket innebär att fåmansbolaget i praktiken kan ha väldigt många delägare.

Ett undantag från 3:12-reglerna finns för fåmansföretag som till minst 30 procent ägs direkt eller indirekt av en utomstående med rätt till utdelning, den så kallade utomståenderegeln. Om ett företag på det viset inte klassas som fåmansbolag blir följden att vinst och utdelning ska beskattas som kapital, inte som tjänst. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. Anledningen till det här undantaget är att man bedömer att det är mindre risk att arbetande delägare tar utdelning i stället för lön om utdelningen måste delas med utomstående delägare som inte arbetar i företaget.

I det aktuella fallet handlade det, mycket förenklat, om två företagare som tillsammans startade ett tredje företag, verksamhetsföretaget, där de var verksamma. Företaget var ett fåmansföretag och åren 2007 till 2011 ägdes en del av företaget av en tredje ägare som inte var ett fåmansföretag.

De två företagarna gjorde i första hand gällande att verksamhetsföretaget upphörde att vara ett fåmansföretag i och med den delvisa försäljningen till den tredje ägaren 2007 och med den utspädning av ägande till anställda som skedde därefter. Beträffande frågan om den utvidgade ägarkretsen innebar att verksamhetsföretaget tappade karaktären av fåmansföretag var svaret nej; samtliga verksamma delägare skulle enligt 3:12-reglerna betraktas som en enda delägare vid bedömningen.

Här skulle både direkt och indirekt ägande – till och med indirekt ägande genom det bolag som inte var ett fåmansaktiebolag – räknas samman.

För det andra gjorde företagarna gällande att utomståenderegeln innebar att andelarna ändå inte skulle betraktas som kvalificerade. Medan Skatterättsnämnden förde ett längre resonemang i den frågan konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen kort att regeln förutsätter att delägarna och någon utomstående äger sina andelar samtidigt under det aktuella beskattningsåret (2013). Här förelåg inte något sådant samtidigt ägande och utomståenderegeln var därmed inte tillämplig.

Högsta förvaltningsdomstolen, 6 mars 2015, 3720-14.

Lisa Bergman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...