Resultat nr 7 2015

Frågor och svar

Frivilligt med K3

Jag driver ett mindre aktiebolag som frivilligt tillämpar K3-regelverket. Jag har fått uppfattningen att jag inte behöver boka uppskjuten skatt och inte heller presentera en kassaflödesanalys i årsredovisningen. Stämmer det?

Du har delvis rätt. I årsredovisningslagen, ÅRL, finns ett antal undantag och lättnadsregler för mindre företag som frivilligt valt att tillämpa K3 (p 1.4 och 35.7 i K3-regelverket). Precis som du nämner är kassaflödesanalysen ett av dessa undantag, och du behöver alltså inte presentera en sådan. Utöver kassaflödesanalysen behöver mindre företag som frivilligt tillämpar K3 inte heller räkna om jämförelseåret vid övergången, moderföretag i mindre koncerner behöver inte upprätta koncernredovisning även om de tillämpar K3 och vissa notupplysningar behöver inte heller lämnas. Däremot hör redovisningen av uppskjuten skatt inte till de här undantagen. Det innebär att ditt och alla andra företag som tillämpar K3-regelverket ska tillämpa kapitlet om uppskjutna skatter fullt ut.

Ombildning till aktiebolag

Jag har en enskild firma inom trädgårdsskötsel och funderar på om jag ska ombilda den till ett aktiebolag. Vad innebär det för mig att starta ett aktiebolag?

Det finns många skillnader mellan en enskild firma och ett aktiebolag, vilket gör det svårt att säga generellt vad det kommer att innebära för just dig. Här följer en beskrivning av vad ett aktiebolag är och vissa skillnader mellan aktiebolag och enskild firma som vi hoppas ger svar på din fråga.

Det finns dels privata dels publika aktiebolag, och det som skulle vara aktuellt för din verksamhet är ett privat aktiebolag. För att bilda ett privat aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 50.000 kronor. Aktiekapitalet behöver dock inte bestå av pengar utan kan bestå av en annan tillgång, såsom en maskin. En sådan tillgång kallas för apportegendom, och dess värde och nytta för bolaget måste styrkas av en revisor.

Ett aktiebolag ska ha en styrelse, en VD och en firmatecknare. Ett aktiebolag ska också ha en bolagsordning och vara registrerat hos Bolagsverket. När aktiebolaget har blivit registrerat hos Bolagsverket blir det en juridisk person som kan verka självständigt.

Ett aktiebolag ska vidare upprätta årsredovisning som skickas till Bolagsverket, och ha en aktiebok med förteckning över aktieägarna. Om vissa villkor är uppfyllda måste aktiebolag ha en revisor. Minst två av följande villkor ska uppfyllas två år i rad: medelantalet anställda uppgår till fler än tre, balansomslutningen uppgår till mer än 1,5 miljoner kronor och bolagets nettoomsättning är 3 miljoner kronor eller mer.

Till skillnad från den enskilda firman så är det aktiebolaget som juridisk person som ingår avtal, utför arbeten och dylikt, och inte du som privatperson. Det innebär att du har ett begränsat ansvar som privatperson, och att det i stället är bolaget som blir ansvarigt. I aktiebolaget går det att tydligt separera privat egendom och den egendom som tillhör bolaget, där ägs egendomen av aktiebolagets juridiska person. Det ekonomiska ansvaret i ett aktiebolag går alltså inte ut över din privata ekonomi. Dock är det viktigt att veta att det i många fall krävs personlig borgen vid start av privat aktiebolag vilket innebär att din privata ekonomi ändå påverkas i det fall aktiebolaget självt inte kan betala sina skulder.

För ett aktiebolag är skatten 22 procent om vinsten behålls i bolaget medan den som driver en enskild firma beskattas enligt inkomstskattelagens tre inkomstslag tjänst, näringsverksamhet och kapital.

Ju större omsättning företaget har, desto större skäl till att överväga att driva verksamheten i ett aktiebolag. Hos Skatteverket och Bolagsverket finns det information om olika typer av verksamhetsformer, läs noga igenom detta och jämför de olika bolagsformerna i ljuset av just din verksamhet innan du bestämmer dig för att starta ett aktiebolag.

Ansvaret för redovisningen

Jag driver en liten målerifirma och har anlitat en auktoriserad redovisningskonsult som ska sköta allt som rör bokföringen i mitt företag. Vi har, som sig bör, upprättat ett uppdragsavtal som vi båda skrivit på. I och med att vi har upprättat detta avtal måste väl mitt ansvar som företagare ha minskat avsevärt. Nu är det väl den auktoriserade redovisningskonsulten som är ytterst ansvarig för företagets redovisning?

Nej, det stämmer inte. Det finns ingen möjlighet att delegera ansvaret för bokföringsskyldigheten. Du har anlitat en auktoriserad redovisningskonsult som genom uppdragsavtalet får ett så kallat utförandeansvar. I detta utförandeansvar ligger att hon/han ska utföra de arbetsuppgifter som anges i uppdragsavtalet på ett omsorgsfullt vis. När du anlitar en auktoriserad redovisningskonsult får du däremot tillgång till en person med hög kompetens inom redovisningsområdet som alltid ska sträva efter att nå en hög kvalitet i din bokföring. Den auktoriserade redovisningskonsulten är ansvarsförsäkrad och kvalitetskontrolleras löpande, vilket är en stor trygghet för dig.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...