Resultat nr 8 2015

Så ska ladorna fyllas åter

Nu ökar regeringen skattetrycket. 30 miljarder i höjda skatter och avgifter ska ge staten större finansiella muskler.

Skattesänkning för pensionärerna

En justering av det förhöjda grundavdraget för äldre gör att personer över 65 år inte beskattas högre än yngre löntagare för inkomster upp till 10 000 kronor i månaden. Skatten sänks för äldre med inkomster upp till 20.000 kronor i månaden.

Avskaffat pensionsavdrag

Pensionssparavdraget avskaffas helt från 2016. Sparformen försvinner därmed för nysparande.

Särskild löneskatt för äldre

  1. Särskild löneskatt införs på ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och personer som under året fått hel ålderspension.
  2. Särskild löneskatt införs på inkomst av aktiv närings-verksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65.
  3. Skatten bestäms till 6,15 procent.

Jobbskatteavdraget trappas ned

  1. Jobbskatteavdraget trappas ned för arbetsinkomster över ca 50 000 kronor per månad.
  2. Jobbskatteavdraget är därmed avskaffat för arbetsinkomster över ca 123 300 kronor per månad.

Ideell verksamhet

Skattereduktion för fysiska personers gåvor till ideell verksamhet slopas.

Ideella föreningars försäljning av skänkta varor ska vara skattefri.

Höjda avgifter

Försenings- och kontrollavgifter enligt skatteförfarandelagen ska höjas med 25 procent jämfört med rådande avgifter.

Kontrollavgifterna för dem som inte uppfyller sina skyldigheter i kassaregister och personalliggare höjs med 25 procent.

Andra höjda skatter

  1. Höjd energiskatt på drivmedel.
  2. Höjd koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen i vissa sektorer.
  3. Förändrat undantag från skatteplikt för elektrisk kraft.

Skiktgränsen för statlig inkomstskatt

Den nedre skiktgränsen är 430.200 kronor även för år 2016; på inkomster över det tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen höjs till 625.800 kronor; på inkomster över det tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter (värnskatten), alltså 25 procent.

De så kallade brytpunkterna blir 443.200 kronor respektive 638.800 kronor för personer under 65 år. Brytpunkterna är detsamma som värdet av skiktgränserna före grundavdraget.

Dyrare att anställa unga

Nedsättningen av socialavgifterna för unga ska upphöra 1 juni 2016 i stället för 1 juli 2016. Från 1 juni 2016 blir det alltså samma sociala avgifter för alla.

RUT & ROT

RUT-avdraget på städning ska endast omfatta enklare arbete samt flyttstädning, inte tjänster som poolrengöring.

Taket halveras till 25.000 kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år vid årets ingång.

Slopat avdrag på matlagning och bartendertjänster.

Subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån sänks från 50 procent till 30 procent. Den maximala skattereduktionen ligger dock kvar på 50.000 kronor per år.

Investeringssparkonto och kapitalförsäkring

Beskattningen höjs vid sparande på investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Schablonavkastningen på de båda sparformerna beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter.

Schablonavkastningen ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter

Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas.

Anpassning av investeraravdraget till nya EU-riktlinjer

Investeraravdraget anpassas till EU-rätten, så att avdrag i fortsättningen endast får göras av oberoende förvärvare.

Slussningsregeln i mervärdesskattelagen slopas

Avdragsregeln vid koncerninterna tjänster, som innebär att mervärdesskatt är avdragsgill inom koncernen även om det företag som tillhandhåller tjänsten självt inte har rätt till avdrag, slopas.

Skattetryck en jämförelse

Skattetrycket beräknas som kvoten mellan de totala skatteintäkterna och BNP.

DANMARK48,6
FRANKRIKE45,0
FINLAND44,0
SVERIGE42,8
NORGE40,8
TYSKLAND36,7
OECD-SNITT34,1
GREKLAND33,5
STORBRITANNIEN33,5
JAPAN*33,5
SCHWEIZ33,5
USA25,4
MEXICO19,7

Källa: ekonomifakta.se

* Avser 2012 års siffror.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...