Resultat nr 1 2016

Årsredovisning enligt K2 tänk på det här!

Det förenklade redovisningsregelverket K2 kan ge en enklare tillämpning men med tydligare styrning och mindre flexibilitet. För mindre företag är det valbart att upprätta årsredovisning enligt K2 eller huvudregelverket, K3, men vilket som är lämpligast varierar. Här är några saker att tänka på när du redovisar enligt K2.

Redovisning av materiella anläggningstillgångar

I K2 tillämpas inte komponentavskrivning, utan materiella anläggningstillgångar ska skrivas av som en enhet. Följden blir att utbyte av delar och ombyggnationer måste redovisas som en kostnad då utbytet eller ombyggnationen sker och endast värdehöjande eller prestandahöjande utgifter kan läggas till anskaffningsvärdet. Vid till exempel ett stambyte i en byggnad måste stambytet kostnadsföras eftersom det inte innebär någon värdehöjande åtgärd jämfört med tidigare. Byter man däremot från tvåglasfönster till treglasfönster får den del av utgiften som antas höja värdet aktiveras.

Färre tilläggsupplysningar med K2

I K2 är de tilläggsupplysningar som ska lämnas betydligt färre än i K3. Enligt K2 behöver företaget endast ange att årsredovisningen är upprättad enligt K2 samt de tilläggsupplysningar som krävs enligt årsredovisningslagen.

Finansiella instrument får inte värderas till verkligt värde enligt K2

Finansiella instrument, såsom värdepapper, aktier och obligationer, får inte värderas till sitt verkliga värde enligt K2, endast till anskaffningsvärdet.

Endast kostnadsslagsindelad resultaträkning

Enligt K2 är endast den kostnadsslagsindelade resultaträkningen tillåten, inte den funktionsindelade. Vill företaget ändå lämna en sådan kan det göras i en not.

Inga indirekta kostnader i egentillverkat varulager eller i pågående arbeten

Företag som har indirekta utgifter i tillverkningen av sitt varulager får inte ta med dessa i varulagrets anskaffningsvärde enligt K2. Detta inbegriper till exempel avskrivning på maskiner som används vid tillverkningen och kostnad för bevattning och uppvärmning av växthus.

Färre periodiseringar

Företaget behöver inte periodisera alla inkomster och utgifter till rätt år. Utgångspunkten är att alla poster ska periodiseras men poster under 5.000 kr är undantagna, det är också återkommande utgifter som inte varierar mellan åren med mer än 20 procent, till exempel leasingavgifter och försäkringspremier.

Företaget ska endast redovisa tillgångar som det äger och får alltså inte redovisa finansiell leasing enligt K2

Företag får bara redovisa tillgångar som det faktiskt äger. Det innebär att leasingavtal, oberoende av dess innebörd och form, ska redovisas som operationell leasing och alltså som en kostnad.

Egenupparbetade immateriella tillgångar får inte redovisas som tillgång

Det är inte tillåtet att aktivera utgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar. Sådana utgifter ska kostnadsföras direkt. Skälet är att de är svårvärderade och att mer omfattande regler om nedskrivningar och vilka utgifter som ska få aktiveras krävs.

Uppskrivning av tillgångar får bara göras på byggnader och mark, och endast upp till taxeringsvärdet

Enligt årsredovisningslagen är det tillåtet att skriva upp anläggningstillgångar under vissa förutsättningar. Med K2 begränsas dock den möjligheten till att endast omfatta byggnader och mark, och då maximalt till taxeringsvärdet.

Erik Backlund

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%