Resultat nr 2 2016

Nyheter

Fastighetsförsäljning var inte fastighetshandel

En man förvärvade 22 fastigheter 1995 i syfte att bedriva fastighetsförvaltning. Under en tioårsperiod såldes sedan elva av fastigheterna. Vissa av fastigheterna såldes på grund av att de inte var lämpade att ingå i verksamheten som mannen bedrev. Skatterättsnämnden konstaterade att mannen, sedan fastighetsköpen 1995, inte köpt några fler fastigheter och att han dessutom behållit elva av dem. Därför bedömde Skatterättsnämnden att syftet med verksamheten var att förvalta fastigheter snarare än att bedriva yrkesmässig och självständig handel med fastigheter.

Skatterättsnämnden, 11 december 2015, 10-15/D.

Nytt förslag om utökat RUT

I ett förslag från regeringen föreslås att omfattningen av RUT-avdraget utökas från 1 augusti i år. Förslaget innebär att RUT-avdraget även skulle omfatta installation, reparation och underhåll för IT- och informationstjänster i hemmet, såsom installation av internet. Även konsultation i samband med installation, reparation och underhåll skulle omfattas enligt förslaget.

Regeringen anser också att flyttjänster bör omfattas av RUT. Med flyttjänster avses i detta fall flytt av bohag från en bostad till en annan. Det föreslås även en utökning av RUT-avdraget för trädgårdstjänster som då också skulle innefatta beskärning och borttagning av träd.

Förslagen syftar enligt regeringen till att en snabbare etablering på arbetsmarknaden ska underlättas. Detta görs genom att hushållen är beredda att betala för tjänster som kan utföras i deras hem och då ökar efterfrågan. RUT-avdraget har ansetts vara ett effektivt sätt att skapa sysselsättning på kortare och längre sikt.

RUT-avdraget är sedan årsskiftet 25.000 kronor per skattskyldig och år för personer under 65 år. De som fyllt 65 får göra 50.000 kr i RUT-avdrag per år.

Finansdepartementet, kompletteringar av RUT-avdraget.

Fritidshus gav förmånsbeskattning

Kammarrätten gör samma bedömning som förvaltningsrätten och påför ett bolag arbetsgivaravgifter för att en person verksam i bolaget haft dispositionsrätt till ett fritidshus som ägdes av bolaget. Bolaget invände att huset endast gått att använda under sommaren, och att det då varit uthyrt. Bolaget hävdade också att huset varit uthyrt hela det aktuella året, och att ingen skattepliktig förmån därför kunde ha uppstått. Kammarrätten anser det dock inte visat att dispositionsrätten till huset verkligen varit inskränkt mer än under ett antal sommarveckor, och påför därför bolaget arbetsgivaravgifter för den resterande delen av året.

Kammarrätten i Stockholm, 10 december 2015, 7663-14.

Aktierna skulle behandlas som lagertillgångar

Bolaget hade redovisat aktierna i dotterbolaget som ”andra finansiella tillgångar”. Skattemässigt behandlades de som lagertillgångar. Bolaget övervägde att i stället redovisa aktierna som ”placeringar i koncernföretag och intresseföretag”. Man ansökte därför om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden huruvida förändringen skulle föranleda en omklassificering av aktierna till kapitaltillgångar, och om detta i så fall skulle leda till uttagsbeskattning.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde förhandsbeskedet och konstaterade att aktierna skulle behålla sin karaktär av lagertillgångar. Detta för att en lagertillgång inte i tidigare praxis ansetts kunna övergå till att bli en kapitaltillgång i samma ägares hand. Att regleringstekniken för just försäkringsföretag ser annorlunda ut än i det tidigare rättsfallet medförde inte att situationen skulle behandlas annorlunda, ansåg domstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen, 14 december 2015, 3187-15.

Dömd för falska fakturor

En anställd i ett mindre företag hade till uppgift att göra utbetalningar till företagets leverantörer och kunde därmed också förfoga över företagets tillgångar. Den anställde hade låtit utställa falska fakturor till företaget och sedan betalat dessa fakturor till sitt eget konto. Inbetalningarna till det privata kontot uppgick till över tre miljoner kronor. Den anställde anses ha missbrukat sin förtroendeställning och orsakat företaget skada och dömdes därför i hovrätten till trolöshet mot huvudman.

Hovrätten för nedre norrland, 23 december 2015, 647-15.

Skattekonsekvenser vid förbjudna lån

Ett företag hade låtit betalat ägarens personliga skatter. Trots att ägaren hade betalat tillbaka pengarna vid årets slut ansåg Kammarrätten, i likhet med underinstanserna, att betalningen av skatterna var att anse som ett förbjudet lån som skulle beskattas. Ägaren påfördes även skattetillägg. Däremot ansåg domstolen inte att det var fråga om någon ränteförmånsbeskattning på det förbjudna lånet som Skatteverket hade yrkat.

I ett annat fall hade en delägare bland annat fått pengar av företaget för en faktura han betalat för en affärsresa. Dessa pengar kostnadsfördes 2010 och företaget begärde avdrag för summan. En faktura för en resa på samma summa och samma månad betalades samtidigt av företaget. Avdrag begärdes för denna betalning för 2009. Inget fakturaunderlag lämnades heller in till Skatteverket efter begäran. Kammarrätten fann att det rörde sig om samma resa, då det inte fanns något som kunde styrka att det rörde sig om olika resor. Utifrån detta fann Kammarrätten att avdrag inte kunde medges för båda kostnaderna och att pengarna som betalats ut till delägaren var att anse som förbjudet lån. Delägaren blev skyldig att betala skatt för pengarna och påfördes skattetillägg.

Kammarrätten i Stockholm, 18 och 20 november 2015, 8085-14 och 10338-14.

Clara Hamrén, Helena Eibertzon

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...