Resultat nr 2 2016

Företagsvärdering: Metoder för företagsvärdering

Kassaflödesvärdering

Den här formen av avkastningsvärdering kallas även DCF-värdering, från engelskans ”discounted cash flow”, och är den mest omfattande metoden. Lite förenklat går den ut på att företagets framtida kassaflöden prognostiseras och sedan räknas om till värderingen i dag med hjälp av diskontering, alltså med en diskonteringsränta som speglar både marknadens avkastningskrav och riskerna för det specifika företaget.

Värderingen inleds med att ta del av företagets affärsplan. Eftersom många företag inte har en utvecklad sådan, blir det ofta en diskussion med företagsledningen om bolagets historik, nuläge och framtida inriktning på verksamheten. Framtiden ska återspeglas i prognoserna och siffror och ord måste harmoniera och vara rimligt realistiska.

+ Kassaflödesvärdering är den mest kompletta metoden.

– En nackdel med metoden är att den är något komplicerad.

Avkastningsvärdering

Här försöker man beräkna företagets framtida vinster och använda dessa som grund för värderingen. Ofta tar man företagets vinster de senaste två, tre åren och prognosen för det kommande året, för att räkna ut ett genomsnittligt resultat. Sedan räknas resultatet upp med en faktor motsvarande antal framtida årsvinster som ska ingå i priset, ofta mellan tre och sju år för mindre företag.

+ Fördelen med avkastningsmetoden är att den fungerar för många små företag om intjäningen i stort kan anses motsvara historiken.

– Den baseras på redovisade siffror som kan påverkas av ägarens situation.

– Genomsnittet kanske inte är representativt om resultatsvängningarna varit stora.

– Exempelvis skuldsättning och kassan kommer inte med i beräkningen på ett riktigt sätt.

– Vinstmultipeln blir ofta en höftning.

Relativvärdering

Tanken med denna metod är att företaget värderas till det pris som marknaden erfarenhetsmässigt är villig att betala för ett liknande företag i samma bransch, storlek och ort.

+ Metoden är ett bra test på om andra använda metoder ger ett rimligt resultat. den fungerar bra för fastighetsmarknaden som är väl genomlyst.

– Den passar mindre bra för exempelvis familjeföretag, eftersom det kan vara svårt att hitta likvärdiga företag och försäljningspriserna för dessa objekt inte alltid offentliggörs.

Substansvärdering

Innebär att värdet bestämts till skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder, det vill säga det egna kapitalet. För att få ett rimligt resultat krävs att det är enkelt att ta fram marknadsvärdet på tillgångarna.

+ Fördelarna med metoden är att den är enkel att beräkna och inte kräver några gissningar eller antaganden.

– Nackdelarna är att den varken tar hänsyn till hur tillgångarna används, eller företagets affärsidé och eventuella framtida möjligheter

Likvidationsvärdering

Beräkningen av likvidationsvärdet, eller slaktvärdet, innebär att ta reda på vad man kan få betalt vid en försäljning av företagets tillgångar – ofta på kort tid – om verksamheten upphör. Värdet på företaget är det som återstår när alla tillgångar sålts, alla skulder betalats och avvecklingskostnader dragits av.

+/– Som namnet antyder passar metoden bara för en specifik situation, om företaget ska läggas ned.

Josefin Svenberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...