Resultat nr 3 2016

Årsredovisning för bostadsrättsförening – så funkar det

Bostadsrättsförening – ekonomisk förening med särskilt syfte

Bostadsrättsföreningar sorterar under ekonomiska föreningar och lyder därmed under såväl bokföringslagen som årsredovisningslagen. Detta medför bland annat krav på löpande bokföring av affärshändelser, att det alltid ska finnas verifikationer till alla bokföringsposter samt att en årsredovisning ska upprättas för varje räkenskapsår.

Redovisningen – ett omtvistat ämne

De senaste åren har det förts en debatt om redovisningen i bostadsrättsföreningar. Bakgrunden är de nya redovisningsregelverken K2 och K3 och de avskrivningsregler som följt med dessa. Bokföringsnämnden har bestämt att man inte längre får göra progressiva avskrivningar på byggnader, utan i normalfallet endast linjära avskrivningar. Det har lett till att många föreningar har fått minusresultat i sina redovisningar, vilket kan vara missvisande. Huruvida redovisningen är ett bra underlag för medlemmar och köpare har därför varit uppe för diskussion. Som en följd av detta har FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och SBC gått ihop och skrivit en idéskrift om hur man kan göra årsredovisningar i bostadsrättsföreningar mer informativa.

En fastighet – flera komponenter

Enligt K3-regelverket ska en fastighet inte ses som en enhet utan som flera olika komponenter. Vid upprättande av en årsredovisning är alla bostadsrättsföreningar som tillämpar K3 därför skyldiga att göra komponentavskrivningar med olika avskrivningstider beroende på livslängd, till skillnad från tidigare då hela byggnaden sågs som en enda tillgång med en gemensam avskrivningstid.

Exempel på komponenttyper vid komponentavskrivning

Markanläggning

Byggnads- och maskininventarier

Stomme

Tak

Fasad

Inre ytskikt (såsom golv, väggar och innertak)

Installationer (såsom el, rör, ventilation och hiss)

Hyresgästanpassningar

Checklistan

Detta ingår i en K2-årsredovisning

  1. Förvaltningsberättelse
  2. Resultaträkning
  3. Balansräkning
  4. Noter

Vilket regelverk gäller för din förening?

Det finns inte någon enhetlig uppfattning bland förvaltare och revisorer om vilket av regelverken K2 eller K3 som är mest lämpligt för en bostadsrättsförening. Däremot kan de allra flesta föreningar välja att använda det förenklade regelverket K2. Endast stora föreningar måste upprätta sina årsredovisningar enligt K3.

Stor eller liten?

Om en förening överstiger två av följande kriterier de två senaste räkenskapsåren är föreningen en större ekonomisk förening:

  1. Över 50 anställda i genomsnitt
  2. Över 40 miljoner kronor i balansomslutning
  3. Över 80 miljoner kronor i omsättning

Revisionsplikt

Alla bostadsrättsföreningar, oavsett storlek, måste ha en revisor som granskar och godkänner årsredovisningen. I större föreningar måste revisorn vara auktoriserad, i mindre föreningar finns inget sådant krav.

Rapporteringskrav

Alla bostadsrättsföreningar som räknas som större ekonomiska föreningar är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Detta ska göras senast sju månader efter räkenskapsårets utgång.

Billy Ekblom

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...