Innehåll

Resultat nr 5 2016

Upphävd utdelning ska inte beskattas

Om ett beslut om utdelning upphävs ska utdelningen inte beskattas, förutsatt att den betalas tillbaka.

Ett beslut om utdelning som klandras och upphävs på civilrättsliga grunder ska inte leda till att aktieägarna beskattas för utdelningen. Om en aktieägare däremot avstår från en beslutad utdelning eller om den av någon annan anledning betalar tillbaka en utbetald utdelning har utdelningen varit disponibel och ska beskattas, enligt ett ställningstagande från Skatteverket.

Det är bolagsstämman som, efter förslag från styrelsen, beslutar om vinstutdelning i ett aktiebolag. Bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att bestämma avstämningsdag respektive betalningsdag, vilket i så fall också måste framgå av beslutet. Avstämningsdagen respektive betalningsdagen måste infalla före nästa årsstämma. I avstämningsbolag ska beslutad utdelning betalas ut genast efter avstämningsdagen, medan utdelning i kupongbolag ska betalas ut när bolagsstämman respektive styrelsen beslutar.

Beskattningstidpunkten för utdelning infaller när utdelningen kan disponeras av aktieägaren. När bolagsstämman beslutat om utdelning får aktieägaren en fordran på bolaget tills utbetalningen är gjord. Bolaget kan då inte längre förfoga över utdelningen. Skatteverket anser därför att utdelningen är disponibel för aktieägaren på bolagsstämmodagen i kupongbolag och på utdelningsdagen i avstämningsbolag.

Om ett beslut om vinstutdelning strider mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen kan beslutet klandras. Har beslutet verkställts och sedan upphävs efter klander, så blir de aktieägare som erhållit utdelning återbetalningsskyldiga, förutsatt att de inte varit i god tro.

Skatteverket anser att ett beslut om utdelning som klandras och upphävs på civilrättsliga grunder inte ska leda till beskattning hos aktieägaren, förutsatt att denne betalat tillbaka eventuellt utbetald utdelning. Om en aktieägare beskattats för utdelning under ett år och återbetalningen skett året efter, ska enligt Skatteverket omprövning ske av det första året.

Om en aktieägare av andra skäl skulle avstå från en beslutad utdelning eller betala tillbaka utbetald utdelning har utdelningen enligt Skatteverket varit disponibel, och ska därmed beskattas. Återbetalningen ses då som ett kapitaltillskott till bolaget.

Skatteverket, 30 mars 2016, dnr 131 145541-16/111.

Helena Eibertzon Löfgren

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...