Resultat nr 5 2016

Frågor och svar

Blanda K2 och K3 i koncernen

Jag driver ett antal bolag som ingår i en koncern. Det är ett moderbolag och tre dotterbolag. Ett av dotterbolagen måste följa K3-regelverket medan de andra två valt att följa K2-regelverket. Det dotterbolag som valt att följa K3 är ett relativt stort bolag och medför att koncernen blir större. Innebär detta att även moderbolaget måste följa K3-regelverket?

Ytterligare en fråga kopplat till detta. Ett av dotterbolagen som valt K2-regelverket har fastigheter. När jag upprättar koncernredovisningen måste detta bolag dela upp fastigheten i komponenter?

Beträffande den första frågan är det så, att det anges i K3-regelverket 1.3 att moderföretag i en större koncern ska tillämpa K3-regelverket. Eftersom du måste följa K3-regelverket i koncernen måste konsolideringen ske utifrån K3-reglerna. I de enskilda dotterbolagen är det tillåtet att upprätta årsredovisning enligt K2 men konsolideringen måste ske enligt K3. Därför blir svaret på den andra frågan att du måste dela upp fastigheten i komponenter i koncernens redovisning.

Sofia Wallebom

Enbart spara elektroniska fakturor på papper?

Några av mina leverantörer har börjat med elektroniska fakturor. Historiskt sett har jag haft övervägande delen pappersfakturor. Jag vill gärna fortsätta ha det på det sättet och tänker därför skriva ut de elektroniska fakturorna och spara dem enbart på papper. Det är väl okej?

Nej, det är inte tillåtet. Enligt Bokföringslagen ska räkenskapsinformation som togs emot från någon annan sparas i det skick som den togs emot. Med andra ord, om du har tagit emot fakturan elektroniskt måste den sparas elektroniskt.

Sofia Wallebom

Uthyrning av rum

Vi hyr ut ett rum i vårt hus över helger och andra kortare vistelser till turister. Det är inte alltid någon som bor där, och det är aldrig någon som bor där mer än en vecka åt gången. Vi hyr ut rummet via olika webbsidor och i rummet ingår eget badrum, handdukar, lakan och frukost. Vi har nu börjat fundera på om vi ska betala skatt för inkomsterna vi får genom uthyrningen?

Utgångspunkten i mervärdesskattelagen är att upplåtelse av hyresrätter, bostadsrätter och andra rättigheter till fastigheter undantas från skatteplikt. Däremot är rumsuthyrning i hotellverksamhet eller dylikt skattpliktig.

Här måste alltså en bedömning göras om verksamheten är att jämställa med hotellverksamhet. En sådan bedömning görs utifrån om uthyrningen ska vara kortvarig och om den går att jämföra med uthyrning av bostadsrum. Dessutom måste uthyraren marknadsföra rummet med dygns- eller veckopris eller det finns en reception eller motsvarande och det med rummet även kommer typiska tjänster för hotellrörelse. Utöver dessa kriterier får verksamheten inte vara av betydande omfattning. För att bedöma detta ses till hur lång tid rummet är uthyrt och hur stor omsättningen för uthyrningen är. Enligt Skatteverket är verksamheten inte av obetydlig omfattning om uthyrningen sker under sammanlagt mer än 16 veckor per år och om omsättningen överstiger 50.000 kronor.

I det fall Skatteverket bedömer att uthyrningen är att betrakta som hotellverksamhet blir uthyrningen skattepliktig. Detta innebär även att ni får möjlighet att göra avdrag för moms för alla inköp och kostnader ni har för uthyrningen.

Avgörande i ert fall är alltså hur stor tid av året ni hyr ut rummet och hur stor er omsättning är.

Clara Hamrén

Konstförsäljning – privat eller på firman?

Jag driver sedan ganska nyligen en butik där jag säljer inredning, både gammalt och nytt. Jag köper även in gammal inredning och säljer vidare. Butiken bedriver jag som en enskild firma. Nu ska jag privat sälja ett antal konstverk som jag har haft under mycket lång tid, sedan långt innan jag startade min näringsverksamhet. Jag har tyvärr inga kvitton för något av konstverken kvar och jag har ingen aning om anskaffningsvärdet. Försäljningen av konsten ska inte ske i min verksamhet utan på auktion. Finns det en risk att jag beskattas för detta i min näringsverksamhet även om försäljningen skedde separat från min butik?

Din fråga är svår att besvara säkert eftersom Skatteverket gör individuella bedömningar i varje enskilt fall. Den bedömningen beror delvis på hur omfattande försäljningen är men även hur mycket pengar den kommer att inbringa.

Försäljningen kan ses som privat försäljning och om vinsten understiger 50.000 kronor är den skattefri, förutsatt att Skatteverket inte anser att försäljningen är en del av din verksamhet av andra skäl.

Om konstverken är många och intäkterna stora kan Skatteverket göra bedömningen att försäljningen är en del av verksamheten som du bedriver i din butik.

Försäljningen kan dessutom ses som en egen verksamhet. Detta med kriterierna att den bedrivs varaktigt, självständigt och med vinstsyfte. Om försäljningen av tavlorna ses som en egen verksamhet räknas fortfarande din butik och din försäljning av tavlorna som näringsverksamhet.

I fallet att försäljningen ses som en del av din butiksverksamhet eller som en egen verksamhet får du göra avdrag för inköp men måste ta upp försäljningen i din redovisning och skatta för detta i din verksamhet.

Clara Hamrén

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...