Resultat nr 6 2016

Ombildning till aktiebolag: Steg för steg – så ombildar du

01a Start och registrering

Anmäl registrering av aktiebolaget hos Bolagsverket eller Verksamt.se. Vid anmälan behövs en stiftelseurkund som bland annat anger hur mycket som ska betalas för varje aktie och vilka som ska sitta i styrelsen. Vidare behöver du öppna ett bankkonto och sätta in 50.000 kronor, varefter banken utfärdar ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Detta ska också Bolagsverket ta del av. Andra uppgifter som lämnas vid registreringen är namnförslag, verksamhetsbeskrivning och uppgifter om eventuell revisor.

01b Lagerbolag

Det går även att köpa ett så kallat lagerbolag för att slippa registreringsprocessen. Ett lagerbolag bildas enbart för att säljas vidare till en ny ägare, men du bör ändå kontrollera att det inte har bedrivits någon verksamhet i bolaget eller att det finns några skulder. Viktigt att tänka på är även att räkenskapsåret börjar den dag då lagerbolaget registrerades hos Bolagsverket, inte då du köper det. Aktiekapitalet måste fortfarande vara minst 50.000 kronor.

02 Bank och avtal

När aktiebolaget har registrerats kan du ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering. Eventuellt också öppna bankkonto och skaffa bankgiro i aktiebolagets namn.

Om det inte redan är gjort är det hög tid att i det här skedet kontakta den enskilda firmans befintliga avtalsparter för att se vilka avtal som kan tas över att aktiebolaget och vilka som måste ändras. Redan innan ombildningen är det bra att titta igenom avtalen för att vara säker på att du inte har något viktigt kundavtal som inte går att överlåta, och därmed skulle hindra ombildningsprocessen.

03 Överlåtelse av firman

De vanligaste sätten att genomföra ombildningen är genom apportbildning eller inkråmsöverlåtelse. Ofta sker detta till bokförda värden, det vill säga ett pris som normalt är lägre än marknadsvärdet. Som huvudregel ska du då beskattas för mellanskillnaden, men enligt underprisreglerna slipper du uttagsbeskattning om följande förutsättningar är uppfyllda:

  1. hela verksamheten eller hel verksamhetsgren övergår till aktiebolaget,
  2. samtliga aktier är kvalificerade,
  3. aktiebolaget har inte något underskott.

När aktiebolaget övertar betalningsansvaret för den enskilda firmans skulder är det en del av betalningen för tillgångarna.

04 Periodiserings- och expansionsfonder

Periodiseringsfonder kan överföras till aktiebolaget om du har använt underprisreglerna och om du gör ett tillskott till aktiebolaget motsvarande de överförda periodiseringsfonderna, antingen som en del av inkråmet eller genom att du som ägare skjuter till privata medel.

Du kan slippa ta upp expansionsfond till beskattning om samtliga realtillgångar (fastigheter, inventarier, lager och liknande) överförs till aktiebolaget.

Minst ett tillgångsvärde som motsvarar 78 procent av expansionsfonden måste föras över till aktiebolaget, antingen som en del av inkråmet eller genom dina privata medel.

I båda fallen gäller att du inte får räkna med det överförda beloppet i anskaffningskostnaden för aktierna i bolaget.

05 Se upp med låneförbudet

Om skulderna är större än tillgångarna i den enskilda firman uppstår en fordran på aktieägaren – det vill säga dig – från aktiebolaget. Detta strider mot låneförbudet i aktiebolagslagen och medför att hela beloppet beskattas som tjänsteinkomst för dig. För att undvika detta kan du betala in motsvarande belopp till aktiebolaget vid ombildningstillfället, så att tillgångssidan i ombildningen åtminstone täcker skuldsidan.

06 Avsluta firman

Gör det sista bokslutet och den sista deklarationen i den enskilda firman. Därefter kan du avregistrera firman hos Skatteverket. Glöm inte att begära återkallande av ditt godkännande för F-skatt samt att avregistrera firman från moms. Om du har haft anställda ska du dessutom lämna kontrolluppgifter på lönerna för den tid som personalen varit anställd och sedan avregistrera firman som arbetsgivare.

Josefin Svenberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...