Resultat nr 8 2016

Nyheter

350.000 lantbruksfastigheter omtaxeras

Taxeringsvärdena för lantbruksfastigheter har sedan 2014 i snitt ökat med två procent. Variationerna mellan fastigheter och olika delar av landet är dock stora konstaterar Skatteverket när nu fastighetstaxeringen för 350 000 lantbruksfastigheter öppnats.

Bara 30 000 fastighetsägare kommer att behöva lämna in en deklaration i år. När det gäller övriga 320 000 får de ett förslag till fastighetstaxering med ett framräknat taxeringsvärde. Om uppgifterna stämmer behöver fastighetsägaren inte göra något. Deklarationen eller eventuella synpunkter på förslaget till fastighetstaxering ska vara inne hos Skatteverket senast 1 november 2016. Myndigheten uppmanar fastigetsägarna att kontrollera de förifyllda uppgifterna i förslagen och deklarationerna och att rätta eventuella fel.

Bli digital och deklarera senare

Inför nästa års inkomstdeklaration gäller nya regler för byråanstånd. Fysiska personer och dödsbon ska oftast deklarera senast 2 maj varje år. Men som enskild finns möjlighet att få anstånd med att lämna inkomstdeklaration 2, 3 och 4 förutsatt att det finns synnerliga skäl. Utöver detta finns även så kallat byråanstånd. Byråanstånd kan lämnas till näringsverksamhet som hjälper fysiska personer och dödsbon att deklarera, det vill säga redovisnings- och revisionsbyråer.

Tidigare har det funnits två leveransplaner för byråanstånd, men inför nästa år erbjuder Skatteverket tre. Den mest fördelaktiga riktar sig till dem som vill lämna allt digitalt och då är det leverans senast 15 juni som gäller. För den som vill lämna allt utom huvudblanketten digitalt gäller att 75 procent av materialet ska levereras senast 31 maj och resterande 25 procent senast 15 juni. För resterande som söker om byråanstånd gäller att 50 procent av materialet lämnas senast 2 maj och övriga 50 procent av materialet lämnas senast 15 maj.

Skatteverket börjar ta ut kontrollavgifter i byggbranschen

I somras började Skatteverket ta ut kontrollavgifter på de byggarbetsplatser som inte för elektroniska personalliggare. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på arbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svart arbetskraft samt underlätta en sundare konkurrens i byggbranschen.

Kravet på elektroniska personalliggare på landets byggarbetsplatser infördes redan 1 januari 2016 men Skatteverket har under våren låtit bli att ta ut kontrollavgifter med hänsyn till företagens behov av att anpassa sina tekniska system som ofta är komplexa. Skatteverket överger nu alltså den mjuka linje som har hållits sedan lagen infördes.

Efterskottsbetalning ska minska fusket

Från och med 1 oktober började Försäkringskassan med efterskottsbetalning av assistansersättning. Genom att gå ifrån det tidigare systemet med preliminära utbetalningar som stämdes av periodvis hoppas Försäkringskassan kunna förbättra kontrollen och minska risken för fusk.

Myndighetens mål är att minska den administrativa bördan både för anordnarna och Försäkringskassan. De nya kraven omfattar alla utbetalningar som sker enligt schablon, det vill säga ungefär 90 procent av alla utbetalningar av assistansersättning som Försäkringskassan gör.

De resterande tio procenten, personer med assistansersättning som själva anställer assistenter och därmed är arbetsgivare, kommer inte att omfattas av kraven.

Funderar du på att starta restaurang?

På sajten verksamt.se kan du skapa en personlig checklista som ger en samlad bild av de uppgifter som behöver lämnas och de tillstånd som behöver finnas för att starta en restaurang. Tjänsten har tagits fram inom projektet Serverat, där ett antal kommuner och myndigheter arbetar tillsammans för att underlätta för restaurangägare.

www.verksamt.se

Friskis & Svettis fick nej hos HFD

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt i Friskis & Svettis-målet. Bakgrunden var att ett Friskis & Svettis-bolag dels hyrt ut två hela anläggningar till IF Friskis & Svettis i Malmö, som bedrev gymverksamhet, dels hyrt ut delar av lokalen för kortare tid till andra aktörer.

Kärnfrågan: Var lokaluthyrningarna momsfria fastighetsupplåtelser eller momspliktig korttidsuthyrning av idrottslokaler?

Kammarrätten slog fast att det var möjligt att i samma lokaler samtidigt ha momspliktig korttidsuthyrning av idrottslokal och momsfri fastighetsupplåtelse, om en hyresgäst har ensamrätt att disponera lokalerna över längre tid. Därmed skulle uthyrningen till idrottsföreningen enligt kammarrätten vara momsfri, medan uthyrningen till övriga hyresgäster vara momspliktig med sex procent.

Friskis & Svettis-bolaget överklagade kammarrättens dom. Högsta förvaltningsdomstolen har nu kommit med beskedet att den inte meddelar prövningstillstånd. Därmed står kammarrättens dom fast.

Med anledning av domen kom Skatteverket med ett ställningstagande som säger att en upplåtelse är momsfri om den sker till en hyresgäst som har en särställning i förhållande till andra hyresgäster. Skatteverket menar också att endast inredda ytor som används för idrottsutövning kan omfattas av momsplikten vid korttidsuthyrning.

Skatteverket dnr 131 11634-16/111.

Regeringens förenklingsarbete går för långsamt

Skattesystemet har förenklats för privatpersoner men är fortfarande komplicerat för företag. Det menar Riksrevisionen som tycker att regeringens arbete med regelförenkling på skatteområdet bör intensifieras.

Riksrevisionen har granskat Skatteverkets arbete med att se till att företagens behov av vägledning, samt i vilken mån regeringen arbetar med att förenkla reglerna på skatteområdet. Slutsatsen är att Skatteverket arbetar effektivt med vägledning men att vissa förbättringar går att göra, bland annat när det handlar om e-tjänsterna. Riksrevisionen menar att Skatteverket förbättrat förutsättningarna för företagen att få korrekt information när de vänder sig till myndigheten.

När det gäller regeringens förenklingsarbete anser Riksrevisionen att det krävs mer regelförändring för att skapa större märkbara förenklingar för företagen.

– De förslag som regeringen tagit fram för att förändra skattelagstiftningen för företag handlar i låg utsträckning om förenkling, säger projektledare Henrik Allansson.

En orsak till detta är enligt Riksrevisionen att målkonflikter kan uppstå när förenkling ska vägas mot rättviseaspekter, risker för skattefusk med mera.

Momslagen ses över

Regeringen har utsett en särskild utredare som ska genomföra en översyn av momslagen. Syftet är att förbättra momslagen så att den får en tydligare struktur, ett modernare språk och därmed blir enklare att tillämpa. Dessutom ska den svenska lagstiftningen anpassas till de EU-rättsliga momsreglerna. Utredningen ska redovisa sitt arbete senast 1 april 2019.

Maria Bengtson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...