Innehåll

Resultat nr 8 2016

Lager blev boende – avdrag medges för ombyggnad

Lagret byggdes om till boende, men räknas inte som privatbostad. Då fastigheten är en näringsfastighet medges avdragsrätt för ombyggnaden slår kammarrätten fast.

En fastighetsägare byggde om övervåningen på en ekonomibyggnad på en jordbruksfastighet till boende. Byggnaden består av två våningar, och i den undre våningen som varit uthyrd till utomstående finns två förrådsutrymmen. Den övre våningen användes tidigare som lager men efter ombyggnaden är den numera inredd som bostad.

Fastighetsägaren yrkade avdrag för kostnader avseende ombyggnation, och ville även göra avdrag för ingående moms på beloppet. Detta sa Skatteverket nej till och påförde ett skattetillägg. Förvaltningsrätten gick på samma linje.

Frågan överklagades till kammarrätten. Där tog rätten först ställning till om byggnaden skulle klassas som näringsfastighet, eller som så kallat komplementhus. Med komplementhus avses garage, förråd och annan mindre byggnad. Om byggnaden skulle räknas som komplementhus skulle den höra till privatbostadsfastigheten. Därmed skulle den inte kunna ingå i näringsverksamhet utan beskattas i inkomstslaget kapital.

Enligt Skatteverkets allmänna råd om fastighetstaxering bör byggnadens funktion för boende vara avgörande när gränsen dras mellan vad som är komplementhus eller mindre småhus. Dessutom anges att till småhus räknas även en mindre byggnad, om den övervägande delen av byggnadens värde avser sådan del av byggnaden som är inrättad för boende. Även om byggnaden inte självständigt kan utgöra permanentbostad eller fritidshus för en eller två familjer.

I det aktuella fallet ansåg kammarrätten att värdet på den ombyggda delen klart översteg värdet på den del av fastigheten som var inrättad för förråd. Därför konstaterade kammarrätten att byggnaden inte kunde klassas som komplementhus till huvudbyggnaden på fastigheten. Därmed räknas den heller inte som en privatbostadsfastighet.

Kammarrätten konstaterade också att byggnaden rent storleksmässigt är fördelad så att den övervägande delen av byggnaden inte används för ägarens eller närståendes boende. Därför utgör den inte heller i den bedömningen en privatbostadsfastighet, utan klassas som näringsfastighet.

Eftersom byggnaden bedöms vara näringsfastighet medges avdragsrätt för ombyggnationen. Avdrag för ingående moms medges däremot inte då kostnaderna hänför sig till stadigvarande bostad.

Kammarrätten i Jönköping 536–537-14.

Maria Bengtson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...