Resultat nr 10 2017

Nyheter

Missa inga utbetalningar från Skatteverket

Nu behöver alla ett konto för att få utbetalningar från Skatteverket. För ungefär en månad sedan slutade Skatteverket att skicka skatteåterbäring och andra utbetalningar automatiskt via utbetalningskort. Det innebär att du nu behöver anmäla ett utbetalningskonto till myndigheten. Enklaste och snabbaste sättet att göra det på är digitalt genom att logga in med e-legitimation.

Den som saknar e-legitimation kan anmäla konto via bankgirot.se eller ladda hem en blankett från Skatteverkets webb. När kontot är anmält kontrollerar sedan myndigheten att det verkligen är ditt konto innan anmälan godkänns. Den som har ett utländskt konto måste anmäla det manuellt.

Undantaget från de nya reglerna är dödsbon. På Skatteverkets webb hittar du mer information om hur du gör för att anmäla konto.

www.skatteverket.se

25 procent

Den så kallade SINK-skatten höjs från 20 till 25 procent från 1 januari 2018.

SINK är en förkortning för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och innebär att även den som saknar väsentlig anknytning till Sverige och inte är här stadigvarande, kan bli beskattad enligt SINK. Det gäller till exempel den som flyttat utomlands men ändå får sin pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning från Sverige. Exempel på andra inkomster som omfattas är lön och förmåner som har utgått av anställning hos svenska staten, svensk kommun eller svenskt landsting, styrelsearvoden eller liknande ersättningar från svenska aktiebolag.

Den som beskattas enligt SINK slipper deklarera i Sverige men får heller inte göra några avdrag.

Ett steg närmare fler personalliggare

Fler som krävs på personaliggare och strängare krav. Det kan bli verklighet 1 juli 2018.

Nu har regeringen tagit ett steg närmare målet att införa personalliggare i fler verksamheter. En lagrådsremiss, det vill säga ett förslag på lag, har lämnats till lagrådet som nu ska granska att förslaget inte krockar med några andra lagar. Nästa steg är att bearbeta lagrådsremissen till en proposition som sedan lämnas från regeringen till riksdagen, där det då blir de folkvalda politikerna som ska ta ställning till förslaget.

Som tidigare aviserats vill regeringen att systemet med personalliggare utvidgas till att även gälla fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt annan kropps- och skönhetsvårdsverksamhet än den frisörverksamhet som redan i dag omfattas av reglerna.

Regeringen vill också se en utvidgning av vad som ska omfattas av skyldigheten att föra personalliggare om man bedriver så kallad blandad verksamhet. För de företag som bedriver både verksamhet som omfattas av kravet på personalliggare och annan verksamhet i samma lokal ska enligt lagförslaget båda verksamheterna omfattas av kravet.

För att minska risken för skattefusk vill även regeringen att arbete som utförs av enskilda näringsidkare, företagsledare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag samt dessa personers familjemedlemmar ska antecknas i personalliggaren i fall det finns krav på att föra sådan.

Om den nya lagen går igenom ska den träda i kraft 1 juli 2018.

Snabbare nyheter 2018

2018 lanserar FAR nya Resultat. Målsättningen är att bli snabbare, mer relevant och ge en mer digital, modern upplevelse.

– Tidningen vässas för att ge de senaste nyheterna på ett attraktivt sätt sex gånger per år. Den kompletteras med webbplatsen tidningenresultat.se där läsarna löpande får senaste nytt, säger Charlotta Marténg, chefredaktör Resultat.

Tidningenresultat.se lanseras 29 januari och nås även genom Resultat-appen. Antalet nummer av tidningen minskas från tio till sex, men Resultats digitala nyhetsbrev kommer även i fortsättningen att skickas ut tio gånger per år.

– För att vara säker på att du inte missar våra nyhetsbrev gå in på far.se/epost och lämna din mejladress, säger Charlotta Marténg.

De uppskattade lathundarna som distribueras med tidningen i februari varje år kommer självklart även 2018 och finns också tillgängliga i appen. Varje nummer av tidningen kommer också att innehålla ett exklusivt erbjudande endast för läsarna.

78 %

En majoritet av finanscheferna i Sverige tror att räntorna kommer att stiga det kommande året. En av tio finanschefer anger också att deras främsta strategi vid högre räntor skulle vara att omvärdera planerade investeringar. Svenska finanschefer tror i högre grad än sina nordiska kollegor på räntehöjningar. Det visar CFO Survey gjord av Deloitte och SEB.

260 miljarder

Med cirka 260 miljarder i påbörjade husbyggnadsinvesteringar väntas byggandet nå sin topp 2018, för att sedan falla tillbaka 2019 på grund av en svalare konjunktur. Så sammanfattar analysföretaget Industrifakta läget på svensk husbyggnadsmarknad sin konjunkturrapport.

Utflyttningsbeskattning på gång

Skatteverket har lämnat ett förslag till finansdepartementet om utflyttningsbeskattning. Myndigheten vill att personer som bott i Sverige fem av de senaste tio åren och har en orealiserad nettovinst på sina kapitaltillgångar ska ta upp den till beskattning när de flyttar från Sverige. Syftet är att täppa till ett hål i lagstiftningen och ha lika regler för alla, oavsett om de utvandrar eller inte.

Tillgångar som Skatteverket vill ska omfattas är bland annat aktier och andelar i svenska handelsbolag. Tillgångar på investeringssparkonton, tillgångar som ingår i en näringsverksamhet samt fastigheter och bostadsrätter ska inte omfattas av utflyttingsbeskattning enligt förslaget.

Skattetillägg även vid rättelser på eget initiativ föreslås

I dagsläget får skattetillägg inte tas ut när en rättelse görs på eget initiativ efter att Skatteverket informerat om generella kontroller. Det vill nu regeringen ändra på. I ett förslag som finansdepartementet skickat ut på remiss föreslås skärpta regler. En rättelse ska inte anses vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att myndigheten ska genomföra en generell kontroll. Skattetillägg ska då få tas ut, föreslår departementet.

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Nyheter inför bokslutet 2017

För sjuttonde året i rad skriver Carina Edlund, redovisningsspecialist på KPMG, Nyheter inför bokslutet för tidningen Balans. Förra året präglades av förenklingar i årsredovisningslagen, förenklingar som påverkade både mindre som större företag.

– I år finns det inga stora ändringar av årsredovisningslagen eller bokföringslagen. Bokföringsnämnden har publicerat vissa ändringar i sin normgivning. För företag som upprättar sina finansiella rapporter enligt IFRS har det varit ett år av förberedelser. Främst inför att börja tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 9 Finansiella instrument, säger Carina Edlund.

Du som vill läsa Nyheter inför bokslutet 2017 hittar publikationen i sin helhet på www.tidningenbalans.se.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%