Resultat nr 4 2017

Nyheter

Krav på land-för-land-rapportering för vissa stora företag

Vissa stora svenska företag som ingår i en koncern som har en koncernomsättning om minst sju miljarder kronor ska upprätta en land-för-land-rapport och lämna den till Skatteverket. Sådana företag ska underrätta Skatteverket om vilket företag inom koncernen som ska upprätta en land-för-land-rapport och i vilket land den ska lämnas in. Underrättelsen ska ske till Skatteverket senast 30 april och själva rapporten ska lämnas in i XML-format till Skatteverket senast 31 december.

1/3

Männen dominerar både företagandet och i styrelserummen. Endast var tredje företrädare i ett svenskt företag är kvinna. Enligt uppgifter från Bolagsverket är den genomsnittlige företagaren i Sverige en 53-årig man i Stockholmsregionen som driver ett mindre aktiebolag.

Oklarhet kring ROT-avdrag ska prövas i domstol

Skattereduktion vid uppdelad faktura? Nu ska kammarrätten reda ut vad som gäller.

Ett anlitat bolag hade delat upp faktureringen för utförda renoveringsarbeten på tre fakturor. De två första saknade specificerade uppgifter, men den tredje och sista fakturan innehöll uppgift om total kostnad för material och utfört arbete. Dessutom specificerades uppgift om avdrag för den skattereduktion som säljaren ansåg att köparna hade rätt till.

När arbetet var utfört och samtliga fakturor betalats begärde bolaget utbetalning av den skattereducerande delen från Skatteverket. Bolaget och köparna hade kommit överens om att göra så, då den möjligheten finns. Det vill säga att bolaget bara fakturerar den del av kostnaden som inte omfattas av skattereduktionen och begär resterande del direkt från Skatteverket.

Skatteverket och förvaltningsrätten ansåg att skattereduktion inte kunde medges för de kostnader som angivits i de två första fakturorna eftersom dessa saknade uppgift om fördelning av kostnad för material, utfört arbete och uppgift om skattereduktionsbelopp.

Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd, men Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, konstaterade däremot att det saknas vägledande avgöranden beträffande köparens rätt till skattereduktion i en situation som den här. HFD meddelar därför att frågan ska beviljas prövningstillstånd i kammarrätten.

HFD, mål nr 2060-16 och 2061-16.

+ 14 %

Antalet sjukdagar per anställd ökar. Under sista kvartalet 2016 ökade antalet sjukdagar med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal 2015.

Källa: SCB.

Har du koll på representationskostnaderna?

Vid representation får du göra avdrag för moms om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten. Det kan handla om att representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller personalvård. Behöver du hjälp att snabbt räkna ut hur mycket av dina representationskostnader som är avdragsgilla? Skatteverket har en tjänst på sin hemsida där du enkelt får svaret.

www.skatteverket.se

Arbetsgivare får större ansvar för sjukskrivna

Regeringen vill att arbetsgivare får ett större rehabiliteringsansvar för sina anställda. Ett förslag där arbetsgivaren blir skyldig att vidta vissa åtgärder har presenterats.

Nu kan kraven på arbetsgivaren i samband med att anställda är sjukskrivna komma att skärpas. Regeringen har presenterat en promemoria med fokus på individens rehabilitering, och hur den kan stärkas inom ramen för rehabiliteringskedjan.

Några konkreta förslag som nämns är att det införs:

  1. En skyldighet för arbetsgivaren att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren senast då denne varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar.
  2. I planen bör ingå att arbetsgivaren vidtar anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder.
  3. Det nuvarande arbetsplatsnära stödet till arbetsgivare bör utvidgas till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning.

Regeringen vill också byta namn på det arbetsplatsnära stödet till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Ett sådant stöd bör kunna lämnas till en arbetsgivare med högst 10.000 kronor per arbetstagare och år. Det ska dock finnas ett tak på 200.000 kronor per arbetsgivare och år.

Ändringarna som behöver göras i aktuella lagar och förordningar föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, DS 2017:9.

Krav på aktiebolag ska minska ekonomisk brottslighet

Aktiebolaget har blivit ett effektivt verktyg för ekonomisk brottslighet. Därför vill EBM och FAR ta nya grepp. Ett är att förkorta tiden för att en årsredovisning ska vara upprättad och klar.

Ekobrottsmyndigheten, EBM, och FAR, branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, har lanserat en rad nya grepp för att stävja ekobrotten. Bakgrunden är att förenklingar kring aktiebolagsformen har lett till att bolagsformen lättare kan utnyttjas i kriminellt syfte. Bolagen töms på tillgångar, sätts i konkurs eller dumpas på målvakter. Därmed blir också konkurrensen på marknaden skev.

”Vi anser att enkelheten måste kombineras med kontrollstationer för att förtroendet för aktiebolaget ska kunna upprätthållas.” skriver EBM och FAR. För att komma till rätta med problemen räcker inte en enskild åtgärd utan EBM och FAR föreslår fyra åtgärder:

  1. Förkorta tiden för att en årsredovisning ska vara upprättad och klar från sex till fyra månader. Därmed minskas tiden mellan brott och upptäckt.
  2. Lagstifta om att årsredovisningen ska lämnas digitalt. Spårbarheten i brottsutredningar underlättas.
  3. Ställ som krav att det i årsredovisningen ska framgå om bolaget har anlitat professionell hjälp med redovisningen.
  4. Bolagsverket bör ges ett utökat uppdrag att vid misstanke om målvakter eller oegentligheter rapportera till EBM och Skatteverket.

Maria Bengtson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%