Innehåll

Resultat nr 8 2017

Företrädaransvar: Vem ska hållas ansvarig?

Som företrädare för ett bolag har du ett långtgående ansvar. Om du inte har koll på företaget kan det stå dig dyrt. Få ursäkter godtas av domstolarna.

Under våren och sommaren har ansvarsfrågan i aktiebolag diskuterats. En dom i kammarrätten i våras föranledde senare en debatt i riksdagen, där fokus låg på om dagens företrädaransvar är rimligt eller inte.

Någon förändring av reglerna ser i nuläget inte ut att vara på gång, och klart är att företrädaransvaret är långtgående. Utöver det etiska- och moraliska ansvar som kan följa med ett åtagande i ett företag kommer också ett personligt straff- och skadeståndsansvar. Något som märks bland domsluten från förvaltningsdomstolar och kammarrätter.

I slutet av augusti avslog Kammarrätten i Göteborg ett överklagande från en kvinna som av underinstansen förvaltningsrätten ansetts betalningsansvarig för ett bolags skulder. Kvinnan menade att hon aldrig varit företagets faktiska företrädare, utan bara ett namn på pappret och att hon saknade insyn i bolaget. Den förklaringen räckte dock inte till att slippa undan ansvar. I sin egenskap av företrädare för bolaget var det kvinnans ansvar att redovisa och betala skatt på respektive förfallodag.

Ofta blir det fällande domar när rättsinstanserna prövar frågorna, men ibland händer det att företrädaransvaret upphävs. Kammarrätten i Sundsvall meddelade i september i en dom att en kvinna inte skulle påföras betalningsansvar. Kvinnan hade av misstag registrerats som styrelseledamot när det bara var tänkt att hon skulle vara suppelant. I det aktuella fallet drar rätten slutsatsen att det är ostridigt att kvinnan inte har deltagit i styrelsearbetet och inte varit faktisk företrädare. Därför ska hon inte heller påföras betalningsansvar.

Kammarrätten i Sundsvall 1005-17

Kammarrätten i Göteborg 2941-17

Charlotta Marténg

Vad gäller?

Här är några av de viktigaste lagarna och förordningarna du som företagare bör ha koll på.

Aktiebolagsförordningen (2005:559)

Reglerar bland annat hur ett aktiebolag ska registreras.

Aktiebolagslagen (2005:551)

Innehåller bestämmelser för aktiebolag. Lagen skyddar bolaget, aktieägare och andra intressenter, men ger även ägarna möjlighet att bestämma vilka regler som ska gälla för bolagets förvaltning.

Bokföringslagen (1999:1078)

Reglerar hur bokföringsskyldiga fysiska och juridiska personer ska upprätta sin bokföring.

Årsredovisningslagen (1995:1554)

Innehåller bestämmelser om hur årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport ska upprättas och offentliggöras.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%