Innehåll

Resultat nr 2 2018

Premiera personalen

Nya regler gör att små, unga företag kan ge sina anställda personaloptioner med betydligt förmånligare beskattning än tidigare. Med hjälp av Tobias Lundstedt, skatterådgivare på PwC, reder Resultat ut vilka som kan använda de så kallade kvalificerade personaloptionerna och vad som är viktigt att tänka på.

Vad innebär de nya reglerna?

 1. Sedan 1 januari 2018 kan ett företags medarbetare utan ersättning förvärva optioner som ger rätt att teckna aktier utan att förmånsbeskattas.
 2. Beskattningen sker i inkomstslaget kapital först när den underliggande aktien säljs.
 3. Företaget behöver inte betala sociala avgifter för värdet av optionerna.
 4. Vid utnyttjandet av optionerna, som måste ske tre till tio år efter förvärvet, ska kontrolluppgift lämnas.
 5. För att dessa så kallade kvalificerade personaloptioner ska kunna utges måste företaget, den anställde och optionerna uppfylla ett antal villkor.

Josefin Svenberg

Koll på alternativen

För att inse fördelarna med de nya så kallade kvalificerade personaloptionerna bör du först ha koll på beskattningen av de optioner för anställda som finns sedan tidigare: teckningsoptioner och ”vanliga” personaloptioner. Dessa är naturligtvis fortfarande möjliga att använda.

Personaloptioner

 1. Kan ges till anställda gratis utan förmånsbeskattning och ger rätt att i framtiden köpa aktier i företaget till ett visst pris.
 2. När optionerna utnyttjas för att teckna aktier blir den anställde beskattad i inkomstslaget tjänst för skillnaden mellan aktiernas marknadsvärde och vad den anställde har betalat för optionen och aktien. Arbetsgivaren ska även betala sociala avgifter beräknat på denna mellanskillnad.
 3. När aktierna säljs beskattas den anställde i inkomstslaget kapital på kapitalvinsten.

Teckningsoptioner

 1. Ger den anställde rätt att köpa aktier i företaget till ett visst pris under en bestämd tid.
 2. Villkoren måste formuleras rätt och prissättningen vara marknadsmässig för att optionen ska bedömas som ett värdepapper skattemässigt. I så fall sker ingen beskattning varken när optionerna förvärvas eller när de utnyttjas.
 3. Den anställde beskattas i inkomstslaget kapital när hen säljer optionerna eller aktierna som tecknats med stöd av optionerna.

Håll koll på 3:12!

Driver du ett fåmansföretag? Då kan de underliggande aktierna – det vill säga aktierna som den anställde köper med stöd av kvalificerade personaloptioner – omfattas av 3:12-reglerna vid försäljning. I så fall kan den anställde ändå bli beskattad i inkomstslaget tjänst.

Vilka omfattas av skattelättnaderna?

Medarbetaren

 1. De kvalificerade personaloptionerna ska utnyttjas för köp av aktier tidigast tre år och senast tio år efter förvärvet.
 2. Under intjänandeperioden – det vill säga de tre första åren efter förvärvet – ska optionsinnehavararen vara anställd i företaget och ha en genomsnittlig arbetstid på minst 30 timmar per vecka. Under samma period ska medarbetarens totala lön från företaget uppgå till minst 13 inkomstbasbelopp.
 3. Den som tilldelas en option får inte kontrollera mer än fem procent av aktierna eller rösterna i bolaget.

Tobias kommentar:

”Syftet med reglerna är att företag ska kunna ge medarbetare ett incitament att arbeta kvar och bidra till verksamhetens utveckling. Lönekravet gör att man inte kan ersätta lönen med personaloptioner, utan det blir i stället som en extra morot.”

Optionerna

 1. Värdet på optionerna får vara som högst tre miljoner kronor per innehavare när optionerna förvärvas, och högst 75 miljoner kronor för bolaget totalt.
 2. Värderingen baseras på en extern transaktion om en sådan har genomförts under de senaste tolv månaderna innan personaloptionerna förvärvas, alternativt substansvärdet enligt senast fastställda balansräkning. Om en fastställd balansräkning saknas ska värdet på en andel bestämmas till andelens kvotvärde.

Tobias kommentar:

”Med de nya reglerna slipper man värderingsproblematiken som har funnits historiskt. Det enda frågetecknet som vi ser handlar om värderingskraven för företag som tillämpar K3 eller IFRS – de kan behöva tänka till ett extra varv och prata med sin revisor.”

Företaget

 1. För att få utge kvalificerade personaloptioner ska bolaget ha bedrivit verksamhet i högst tio år, ha färre än 50 anställda och ha en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor.
 2. När optionerna förvärvas får inte 25 procent eller mer av kapital- eller röstandelarna kontrolleras av offentliga organ, och inga andelar i företaget får vara noterade på någon reglerad marknad. Företaget får inte heller vara i ekonomiska svårigheter.

Tobias kommentar:

”Kom ihåg att alla kriterier gäller på koncernnivå. Notera också att tidskravet på tio år rör verksamheten som bedrivs – ett nystartat företag som har förvärvat en verksamhet äldre än tio år omfattas därmed inte.”

Tobias 3 tips

Underskatta inte tiden

”De nya reglerna är på plats och pappersarbetet är inte lika omfattande som tidigare – men räkna ändå med att införandet av ett personaloptionsprogram kan ta längre tid än man först tror. Det är många olika intressenter inblandade och flera viktiga frågor att diskutera.”

Ta hjälp av utomstående

”För att bestämma hur optionsprogrammet ska se ut kan det vara bra att diskutera med någon som inte har en ägares syn på bolaget. Vid utformningen av avtalen behövs också experthjälp, och kanske även i värderingsfrågor om ni ligger i gränslandet för att omfattas av reglerna.”

Kommunicera tydligt

”Vilka omfattas av programmet och hur fungerar det? Vilka skattemässiga konsekvenser får det för den anställde? Kommer ni att ta in personer helt utan kostnad eller vill ni att den anställde ska betala något? Var tydlig i kommunikationen så att de anställda förstår vad de får.”

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%