Innehåll

Resultat nr 3 2018

Blockkedjan: Bitcoin beskattas som annan tillgång

Hur ska kryptovalutor beskattas? Efter ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden vill Skatteverket att Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan.

Kryptovalutor, som bland annat bitcoin, är högaktuella på marknaden. Men kryptovalutorna är omdiskuterade och Skatteverket menar att det behöver klargöras hur valutorna ska behandlas skattemässigt.

Skatterättsnämnden putblicerade i början av maj ett förhandsbesked rörande kryptovalutan bitcoin. En person som under förra året köpt, sålt och växlat bland annat bitcoin ville veta hur omkostnadsbeloppet skulle beräknas vid en försäljning. Hen ville också veta vilken slags tillgång kryptovaluta anses vara och vände sig till Skatterättsnämnden. Hen ansåg själv att kryptovalutor i första hand var att jämställda med delägarrätter och att en försäljning därmed skulle beskattas enligt bestämmelserna om marknadsnoterade delägarrätter. I andra hand ansåg hen att kryptovalutorna var att se som personliga tillgångar enligt kapitel 52, andra paragrafen i inkomstskattelagen.

Skatteverket höll inte med. Enligt myndigheten är bitcoin, och andra kryptovalutor, tillgångar som ska kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna i 52 kapitlet, tredje paragrafen i inkomstskattelagen.

I sin prövning av frågan konstaterar Skatterättsnämnden att det i svensk lagstiftning inte finns någon definition av begreppet valuta. Då bitcoin saknar formell utgivare och inte heller är allmänt accepterat som betalningsmedel kan inte bitcoin anses vara en valuta i den mening som åsyftas i inkomstskattelagen slår Skatterättsnämnden fast.

Mot denna bakgrund ska bitcoin, enligt Skatterättsnämnden, ses som andra tillgångar och beskattas enligt bestämmelserna i 52 kapitlet i inkomstskattelagen. Omkostnadsbeloppet ska beräknas enligt genomsnittsmetoden i 48 kapitlet, sjunde paragrafen i inkomstskattelagen. På Skatteverkets webb finns flera exempel på hur omkostnadsbeloppet kan räknas ut.

Både personen som vände sig till Skatterättsnämnden för att få ett förhandsbesked och Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet. Om Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd kommer frågan att tas upp i högsta rättsliga instans.

Skatterättsnämnden dnr 78-17/D

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%