Innehåll

Resultat nr 4 2018

Allmänna ombudet – med rätt att överklaga

Har du hört talas om Allmänna ombudet hos Skatteverket? Du som svarar nej är förmodligen inte ensam. Trots att allmänna ombudet finns till för att borga för likabehandling och rättssäkerhet är verksamheten inte så känd. Det vill nuvarande AO, Anders Bengtsson, ändra på.

Allmänna ombudet inrättades 2004, när Riksskatteverket, RSV, och tio länsskattemyndigheter slogs ihop till en enda myndighet, Skatteverket.

Före sammanslagningen kunde RSV överklaga beslut som fattades i de regionala skattemyndigheterna, men en myndighet får inte överklaga sina egna beslut. För att det skulle vara möjligt att överklaga även efter omorganisationen behövdes något annat, lösningen blev den särskilda funktionen Allmänna ombudet hos Skatteverket.

– Allmänna ombudet kan överklaga Skatteverkets beslut och söka förhandsbesked för staten i Skatterättsnämnden i principiellt viktiga frågor. AO är anställd av Skatteverket, men jag har en självständig ställning gentemot myndigheten. Jag beslutar självständigt om AO ska överklaga eller söka förhandsbesked, säger Anders Bengtsson.

Det är regeringen som utser allmänna ombudet. Anders Bengtsson har haft uppdraget sedan 2015 och förordnandet gäller i sex år. Ärendena kan till exempel röra beskattning eller folkbokföring.

– Jag kan inte överklaga andra typer av beslut, som till exempel ställningstaganden eller tillsättningar.

AO kan överklaga beslut både till fördel eller nackdel för den enskilde. Förutom att överklaga beslut är ansökningar om förhandsbesked för staten en huvudarbetsgift.

– När AO ansöker om förhandsbesked är det för att få fram ett prejudikat, ett vägledande avgörande i principiellt viktiga rättsliga frågor. Det handlar inte om vilka frågor som helst, för att jag ska ansöka om förhandsbesked ska ärendet vara av vikt för rättstillämpningen.

Ansökningarna om förhandsbesked har till exempel handlat om beskattning av sjömän men även andra områden har tagits upp av AO.

– Det kan vara företag som vägrats avdrag för klimatkompensation, kan trädplantering i Afrika ses som en gåva? Hur ska man se på pensioner, när människor rört sig över gränser, är det svensk eller amerikansk skatt som ska råda då? Det är systemviktiga frågor i det lilla formatet, säger Anders Bengtsson.

Tips om vilka ärenden som AO bör söka förhandsbesked i eller överklaga kan komma både inifrån Skatteverket och genom kontakt med enskilda eller företag.

– Men om tvisten har gått för långt, om ärendet har överklagats till förvaltningsrätten, får jag inte ansöka om förhandsbesked.

Det kommer inte in så många ärenden till AO och Anders Bengtsson har bett regeringen titta på hur arbetet ska skötas i fortsättningen. Han har sneglat lite på hur allmänna ombudet i Försäkringskassan arbetar.

– Där tar man fram intresselistor över de områden som ska granskas och tjänstemännen är skyldiga att anmäla ärenden till allmänna ombudet inom de utpekade områdena.

Anders Bengtsson skulle gärna se en lagreglering av uppdraget.

– Jag har efterlyst regelförändringar för att förbättra kvaliteten i verksamheten och arbeta mer långsiktigt. Nu har viktiga strukturella frågor svårt att göra sig gällande.

Erika Andersson

Anders Bengtsson

  1. Allmänt ombud sedan 2015.
  2. Kammarrättsråd och vice ordförande, Kammarrätten i Göteborg.
  3. Kanslichef, Bokföringsnämnden.
  4. Föredragande, Regeringsrätten.
  5. Utredare och expert i skatteutredningar, finansdepartementet.

Allmänna ombud

  1. Allmänna ombud finns på fyra myndigheter: Försäkringskassan, Skatteverket, Tullverket och Pensionsmyndigheten.
  2. Företag, privatpersoner och allmänna ombudet kan begära förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. AO ansöker om förhandsbesked för att få fram prejudikat i principiellt viktiga rättsliga frågor.
  3. Skatterättsnämnden är en myndighet under finansdepartementet som meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor. Nämndens ledamöter utses av regeringen. Organisatoriskt tillhör kansliet Skatteverkets huvudkontor.
  4. Ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%