Resultat nr 5 2018

Nyheter

75.000

Så många aktiebolag har glömt att anmäla verklig huvudman och har fått en påminnelse från Bolagsverket. Totalt berörs omkring 800.000 företag, föreningar, organisationer och bostadsrättsföreningar i Sverige av kravet att anmäla verklig huvudman.

Källa: Bolagsverket

1 av 10

Få vill arbeta så länge som Pensionsmyndigheten föreslår. Myndigheten har föreslagit att pensionsåldern anpassas till en förväntad livslängd men bland 50-åringarna planerar färre än var tionde att arbeta till den föreslagna riktåldern 68 år.

Källa: SIFO och Swedbank

18 %

Så mycket har kostnaderna för hård- och mjukvara i företag ökat mellan 2016 och 2017. De sammanlagda utgifterna uppgick till 65,2 miljarder kronor förra året. De största företagen (250 anställda eller fler) står för 68 procent av utgifterna för mjukvara.

Källa: SCB

Har du koll på friskvårdsbidraget?

Vad gäller för friskvårdsbidrag? Nu har Skatteverket publicerat ett förtydligande. Där framgår bland annat att körsång, fiske och agility är aktiviteter där det inte är okej att använda friskvårdsbidraget.

Reglerna kring personalvårdsförmåner, motion och friskvårdsbidrag väcker ofta frågor. Skatteverket har på sin webb publicerat ett förtydligande kring friskvårdsbidraget, och där kommenterar myndighetens rättsliga expert Pia Blank Thörnroos:

– Avsikten med friskvårdsbidraget har aldrig varit att arbetsgivaren skattefritt ska kunna betala olika fritidsintressen och naturupplevelser eller träning av ett husdjur, även om aktiviteten leder till ett ökat välbefinnande eller att det innebär motion.

En lista med exempel på vanliga aktiviteter som är okej finns på Skatteverkets webb, och i den listan nämns bland annat aerobics, amerikansk fotboll, bergsklättring, fotboll, golf och motionsrådgivning. Det är dock viktigt att komma ihåg att det bara är kostnaden för själva aktiviteten som är skattefri. Till exempel är inträdesavgiften till en godkänd aktivitet, och kostanden för godkända behandlingar, något som kan vara skattefritt. Hyra eller inköp av utrusning och redskap är inte en skattefri förmån.

Som arbetsgivare är det också bra att känna till att arbetsgivaren har rätt att proportionera friskvårdsbidraget utifrån de anställdas arbetstid. Det konstaterade Skatteverket i ett ställningstagande som kom våren 2017.

Filialer och bokföring – tänk på det här

Utländska företag med filial i Sverige är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets bokföring.

Förra året sa riksdagen ja till en lagändring som innebär att utländska filialer i Sverige är bokföringsskyldiga för sin svenska verksamhet enligt bokföringslagen. Det betyder samtidigt att de omfattas av ett straffansvar och kan dömas för bokföringsbrott enligt svensk lag om de inte uppfyller bokföringsskyldigheten.

Tanken med regelförändringen var att skapa lika förutsättningar att driva verksamhet i Sverige, oavsett om företaget är svenskt eller om det är en filial till ett utländskt bolag. Det gäller även fysiska personer som är bosatta utomlands men driver verksamhet i Sverige.

På Bokföringsnämndens webb finns information om vad som gäller för olika företagsformer, och nu har myndigheten utökat informationen rörande bokföring och redovisning för filialer i Sverige.

Bokföringsnämnden skriver bland annat att filialen ska tillämpa bokföringslagen och Bokföringsnämndens normgivning, vilket innebär att:

  1. Alla affärshändelser ska bokföras löpande.
  2. Det ska finnas verifikationer till alla bokföringsposter.
  3. Räkenskapsinformation ska arkiveras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i Sverige i sju år.
  4. Årsbokslut eller årsredovisning ska upprättas för varje räkenskapsår.

När det gäller vilket språk som ska användas skriver Bokföringsnämnden att räkenskapsinformationen som filialen själv upprättar ska vara på svenska, danska, norska eller engelska. Skatteverket kan besluta om tillstånd att använda annat språk.

Redovisningsvalutan i filialen ska vara svenska kronor. I utländska företag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening kan redovisningsvalutan i filialen vara euro.

Swisha Skatteverket – nu är det möjligt

Nu kan du betala in skatt till Skatteverket via Swish. Men än så länge går det enbart som privatperson, inte som företag.

Det är enkelt, mindre risk för fel och det går snabbare att betala. Tre fördelar som Skatteverket tror att många kommer att uppskatta när myndigheten nu inför möjligheten att betala med Swish. Det går dock inte att betala mer än 15.000 kronor per dygn. Är summorna som ska in till Skatteverket större än så är det fortfarande bankgirot som gäller.

När betalningen sker via Swish kan Skatteverket se maskinellt vem betalningen kommer ifrån och vad det är som personen vill betala för. Det förutsätter dock att den ska betala är inloggad på skatteverket.se, antingen via dator eller via telefon. På Skatteverkets webb uppger man att det än så länge bara är skatt som går att betala med Swish.

Teckningsoptioner ger inte skattelättnad

Anställda som förvärvar teckningsoptioner får ingen skattelättnad utan beskattas som vid förvärv av värdepapper.

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande som behandlar de nya reglerna om skattelättnader för personaloptioner, och om dessa även gäller förvärv av teckningsoptioner. Bakgrunden är att vissa företag vill använda sig av vanligt aktiebolagsrättsliga teckningsoptioner samtidigt som avtal ingås mellan arbetsgivaren och den anställde, med innebörd att det som förvärvas inte är ett värdepapper.

Skatteverket har även tittat på frågan om de nya reglerna kan tillämpas även i de fall en anställd genom en personaloption får rätt att i framtiden förvärva teckningsoptioner i företaget på förmånliga grunder eller till ett i förväg bestämt pris.

Slutsatsen Skatteverket drar är att de nya reglerna om skattelättnader inte gäller för personaloptioner som ger rätt att förvärva teckningsoptioner eftersom en teckningsoption inte är en andel i ett företag.

Förvärv av teckningsoptioner ska anses som ett förvärv av värdepapper och värdepappersregeln blir tillämplig. Värdet av förmånen ska beskattas det år som teckningsoptionen förvärvas.

Om det handlar om personaloptionsavtal som ger den anställde rätt att förvärva teckningsoptioner förmånligt i framtiden ska beskattning ske enligt personaloptionsregeln. Förmånen ska tas upp som skattepliktig intäkt av tjänst det år som rätten att förvärva teckningsoptionerna utnyttjas eller överlåts.

Skatteverkets ställningstagande DNR 202 229352-18/111

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%