Innehåll

Resultat nr 5 2018

När får styrelsearvode beskattas som inkomst av näringsverksamhet?

I normalfallet ska styrelseuppdrag beskattas som inkomst av tjänst hos den som utför uppdraget. Men det finns undantag. Skatterättsnämnden lyfte för en tid sedan ett exempel i ett förhandsbesked som inte överklagats av Skatteverket.

Resultat har tidigare berättat om den dom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som fått mycket uppmärksamhet och som rör dig som fakturerat styrelsearvode genom eget bolag. Bakgrunden var ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där det konstaterades att styrelsearvoden inte kan faktureras från eget bolag utan ska beskattas som tjänst. HFD prövade frågan och kom till samma slutsats.

Med anledning av det gick Skatteverket ut och ändrade sin praxis från 2009, en ändring som gällde både för fakturering från juridisk person och från enskild näringsverksamhet. I domen från HFD klargjordes att styrelseuppdrag endast i undantagsfall kan faktureras från ett aktiebolag. Det finns dock förhandsbesked från Skatterättsnämnden som visar när undantaget kan vara tillämpligt.

En person som är ensam ägare till ett aktiebolag som bedriver konsultverksamhet vände sig till Skatterättsnämnden för ett förhandsbesked. Mannens bolag har fokus på styrelsearbete i interimsstyrelser i nybildade bostadsrättsföreningar i nyproduktion.

Uppdragsgivare är antingen bostadsrättsföreningen eller entreprenören och längden på uppdragen varierar mellan ett och ett halvt till två och ett halvt år. När interimsstyrelsen avgår ersätts den av en ordinarie styrelse bestående av boende i fastigheten. Ersättning för nedlagd tid faktureras av mannens aktiebolag.

Mannen ville få besked från Skatterättsnämnden om styrelsearvodena som hans aktiebolag fakturerar ska beskattas av honom som inkomst av tjänst eller av bolaget som inkomst av näringsverksamhet.

I sitt beslut skriver Skatterättsnämnden att uppdrag som styrelseledamot i en ekonomisk förening inte får innehas av en juridisk person och inkomster från sådana uppdrag ska därför som huvudregel tas upp som beskattning av tjänst. Men undantag kan göras för uppdrag som avser begränsad tid och specifika insatser. Mannens styrelseuppdrag är av den karaktären att undantag från huvudregeln kan göras anser Skatterättsnämnden. Därmed ska dessa beskattas av bolaget som inkomst av näringsverksamhet. Skatteverket har inte överklagat förhandsbeskedet.

Charlotta Marténg

Skatterättsnämnden 36-18/D

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 278-17

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%