Innehåll

Resultat nr 5 2018

Koncernbidrag och skatteflykt

Kan avdrag för koncernbidrag vägras med stöd av skatteflyktslagen när bidraget lämnas inför en omstrukturering som leder till att koncernbidragsrätten mellan givare och mottagare upphör? Nej, säger Högsta förvaltningsdomstolen.

Kärnfrågan i målet var om avdrag för koncernbidrag kan vägras med stöd av skatteflyktslagen när bidraget lämnas inför en koncernintern omstrukturering och denna leder till att koncernbidragsrätten mellan givare och mottagare upphör.

Koncernbidrag innebär att moderföretag och helägda dotterföretag (det vill säga företag där moderbolaget äger mer än 90 procent) har rätt att överföra beskattningsunderlag mellan sig. Givaren ska då dra av det lämnade bidraget och mottagaren ska ta upp bidraget för beskattning. Syftet med bestämmelserna är att skattebelastningen inte ska bli större för en koncern än den skulle blivit om verksamheten bedrivits som ett enda företag.

Det finns dock fall där avdrag kan nekas med stöd av lagen mot skatteflykt, även om de formella kraven för koncernbidrag är uppfyllda. Det handlar framför allt om avdragen skulle leda till obehöriga skatteförmåner.

I det aktuella fallet vände sig ett bolag till Skatterättsnämnden då koncernen övervägde att göra en intern omstrukturering som skulle innebära att koncernbidragsrätten mellan två av bolagen upphör. Ett av bolagen hade ett betydande underskott, som bolaget till viss del inte skulle kunna utnyttja efter omstruktureringen. Det koncernen planerade att göra var att omfördela en del av underskottet inom koncernen, och man ville då veta om skatteflyktslagen kunde tillämpas på förfarandet.

Ja, svarade Skatteverket som ansåg att koncernbidraget var meningslöst bortsett från skatteförmånen. Nej, svarade Skatterättsnämnden och ansåg att koncernbidraget ingår som ett led i den planerade omstruktureringen och då snarast är en konsekvens av denna. Skatteförmånen ansågs inte vara det övervägande skälet till förfarandet i sin helhet.

Frågan togs till Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen framhöll att varken givaren eller mottagaren av koncernbidraget skulle komma att avyttras till extern part utan fortsätta att ingå i samma koncern, till skillnad från tidigare fall som prövats av HFD. Däremot skulle koncernbidragsrätten mellan bolagen upphöra eftersom kravet på kvalificerat ägande inte längre skulle vara uppfylllt.

Domstolen konstaterar i domen att ställt mot syftet med bestämmelserna om koncernbidrag – att möjliggöra resultatutjämning mellan bolag inom en och samma koncern – anser domstolen att avdrag inte kan vägras med stöd av skatteflyktslagen. Därmed fastställs Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Charlotta Marténg

Skatterättsnämnden 69-17/D

HFD 7238-17

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%